Saturday, December 4, 2010

വണങ്ങാം സവിതാവിനെ

കാറ്റിലാടും മരങ്ങളില്ല

ഇല്ല പാടില്ല കുയിലുകള്‍

ആടില്ല മയിലുകളും

കുവില്ല കോഴിയും

പിന്നെ ഞാനും നിങ്ങളുടെയും

കാര്യങ്ങള്‍ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ

സൂര്യനൊന്നു ഉദിക്കാതിരുന്നെങ്കില്‍

ഇല്ല വേണ്ട ഈവിധ ചിന്തകള്‍ ഒന്നുമേ

നുറ്റി അന്പത്തിഞ്ചു പര്യയാങ്ങളാല്‍

വണങ്ങാം ആ സവിതാവിനെ

കളിന്ദന്‍

സീരകന്‍

സ്യൂനന്‍

വിഹംഗന്‍

സൂര്യന്‍

കൃതാന്തജനകന്‍

സൂരി

സൂരന്‍

കീശന്‍

കുതപന്‍

എല്ലവന്‍

കാലാദ്ധ്യക്ഷന്‍

കര്‍മ്മസാക്ഷി

സഹാരി

സഹസ്രരശ്മി

കാലകൃത്ത്

കാലകൃതന്‍

അഹര്‍പ്പതി

അഹര്‍ന്നാഥന്‍

ശുഷ്മന്‍

അഹസ്കരന്‍

സുവനന്‍

അംശുമാലി

കാന്തിമാന്‍

വേന്തന്‍

സുരന്‍

ഉദരഥി

കരമാലി

ഹിമാരാതി

വെയിലോന്‍

സപ്താശ്വന്‍

സപ്തസപ്തി

ഹരിദശ്വന്‍

ഹരിഹയന്‍

പൊഴുത്

ജയന്‍

ജയഭദ്രന്‍

അഞ്ജിഷ്ഠന്‍

തുംഗീശന്‍

ഛായാനാഥന്‍

തമിസ്രഹാവ്

പ്രദ്യോതനന്‍

ഖചരന്‍

അജംഭന്‍

തപു

ജ്യോതിസ്ത്രയം

തപനകരന്‍

ഭേശന്‍

പ്രജാദ്വാരം

പ്രജാദ്ധ്യക്ഷന്‍

ഭേനന്‍

തരണി

പീയു

ചക്ഷുഷ്പതി

പീതു

പ്രുഷ്വന്‍

പീഥന്‍

താപേന്ദ്രന്‍

താപനന്‍

ഖം

പേയു

ഞായര്‍

പ്രഭാകരന്‍

ചണ്ഡകിരണന്‍

ചണ്ഡകരന്‍

ചണ്ഡന്‍

പേരു

അഗന്‍

ജഗത്സാക്ഷി

ജഗദ്ദീപം

പ്രകാശകര്‍ത്താവ്

ഘൃണിനിധി

ഭാകോശന്‍

പൂഷാവ്

ഭാസ്വരന്‍

ഭാസ്കരന്‍

ഭാസു

ഭാസന്തന്‍

തിമിരരിപു

തിഗ്മകരന്‍

പ്രത്യൂഷന്‍

ഭാനു

ഭാനുമാലി

ഭാനേമി

ജനചക്ഷുസ്സ്

പങ്കജബന്ധു

ദേഹകരന്‍

മരീചിമാലി

വാതി

ദേഹഭുക്ക്

ലോകലോചനം

വിഭാകരന്‍

രവി

മായു

നിര്‍മ്മുടന്‍

വിയന്മണി

മഹിരന്‍

രാഗന്‍

അദ്ധ്വഗന്‍

ദിനകര്‍ത്താവ്

ദിനകരന്‍

പചതന്‍

പചേളിമന്‍

വിവസ്വാന്‍

ദൃഗദ്ധ്യക്ഷന്‍

നര്‍മ്മടന്‍

ദൃന്‍ഭൂ

മന്ഥന്‍

രസാധാരന്‍

ദുന്ദുഭി

തേജസാംരാശി

വയ്യോന്‍

ധരണന്‍

പത്മകരന്‍

വര്‍ണ്ണു

ദശാനാഥന്‍

പത്മബന്ധു

ദ്യന്‍ഭൂവ്

തോദന്‍

മിഹിരന്‍

ഹേലി

തമോനുത്ത്

മിത്രന്‍

തമോഭേത്താവ്

സദാഗതി

പാഥന്‍

നാളീകബന്ധു

തര്‍ഷന്‍

പാരു

കുഷാകു

ഉഗ്രന്‍

നഭോമണി

വിശ്വകര്‍മ്മാവ്

ആശുഗന്‍

സാവിത്രന്‍

നിദാഘകാരന്‍

ദീധിതിമാന്‍

വാരിതസ്കരന്‍

ത്വിട്പതി

ദ്വാദശാത്മാവ്

നഭശ്ചക്ഷുസ്ന്

തീക്ഷ്ണാര്‍ച്ചിസ്സ്

തീക്ഷ്ണാംശു

തീക്ഷ്ണകരന്‍

ഹേമമാലി

പപി

ധ്വാന്തശാത്രവന്‍

ഇനന്‍

കതിരവന്‍

തന്ത്രായി

നിശാരി

അത്നന്‍

അര്‍ണ്ണവന്‍

തവനന്‍

പാഥ

നിത്യവും ചൊല്ലുന്നു നാം

സൂര്യായെ നമഃ

ഭാനവേ നമഃ

ഭാസ്ക്കരായെ നമഃ

രവയെ നമഃ

ദിവകരയെ നമഃ

ആര്‍ക്കായെ നമഃ

ആദിത്യായെ നമഃ

പുഷന്യേ നമഃ

2 comments:

റ്റോംസ്‌ || thattakam .com said...

ഇത്രയും നാമങ്ങള്‍ ഓര്‍ത്ത്തിരുന്നതിനും അത് പങ്കു വെച്ചതിനും നന്ദി..

Kalavallabhan said...

...... നമ: