Monday, January 25, 2021

ലളിതാംബികേ ശരണം ...

ലളിതാ  സഹസ്ര നാമ ജപ വേളകളിൽ 

ലയിച്ചു ഞാനയെൻ  ബോധമണ്ഡലങ്ങൾ കടന്നു 

ലഭ്യമായ അനുഭൂതി പകർന്ന നിമിഷങ്ങൾ 

ലാഭയിച്ഛയില്ലാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും 


മുഴങ്ങട്ടെയാ മന്ത്ര ധ്വനികൾ 

മജ്ജയും മാംസവും അതിനുമപ്പുറം 

മേദിനിയും കടന്നുയെങ്ങോ 

മണിപൂരകം  കടന്നങ്ങു 


അനർവചനീയമാമനുഭൂതിയിലലിഞ്ഞു

ആത്മപരമാത്മ ലനയങ്ങളാലറിയുന്നു

അവിടുന്നു തന്നെയല്ലോ പ്രകൃതിയും 

ആനന്ദ ദായിനിയും  ആത്മസ്വാരൂപിണിയും 

ആശ്രയമെൻമ്മയല്ലോ  വെണ്മയാർന്ന ഉണ്മ 

ആ  പാദ പത്മങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നേൻ ..


ജീ ആർ കവിയൂർ 

24 .01 . 2021 
നിൻ ഗന്ധം .. (ഗസൽ )

 നിൻ ഗന്ധം .. (ഗസൽ )


നിൻ സുഗന്ധത്താൽ നിറഞ്ഞ 

കത്തുകൾ ഞാനെങ്ങനെ 

കത്തിച്ചു കളയുവതെങ്ങിനെ  

ആർദ്രമാം പ്രണയത്തിൻ 

വർണ്ണങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും 

നിൻ കൈകളാൽ എഴുതിയ കത്ത്  

കത്തിച്ചു കളയുവതെങ്ങിനെ പ്രിയതേ കൊഴിഞ്ഞിതു ബാല്യകൗമാരങ്ങൾ   

ഇത്ര നാളെങ്ങിനെ ലോകമറിയാതെ

പറയാതെ നിൻ ഹൃദയത്തിൽ 

ഒളിപ്പിച്ചതെന്തിനു നീ പ്രിയതേ 

നിൻ സുഗന്ധത്താൽ നിറഞ്ഞ

വരികളൊക്കെയിന്നുമെനിക്ക് 

നാവിൽ ഒഴുകുന്നുവറ്റാത്ത 

അരുവിയിലെ പ്രവാഹം കണക്കെ 


രാവെന്നോ പകലെന്നോ 

ഓർക്കാതെ ഊണുമുറക്കവും 

ഉപേക്ഷിച്ചു പലപ്പോഴായി 

ഞാനുമെഴുതിയൊരായിരം 

കാവ്യങ്ങൾ മറുപടിയായ്  

നിന്നെ കുറിച്ചു മാത്രമായ് 

എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നു പ്രിയതേ 


നിൻ സുഗന്ധത്താൽ നിറഞ്ഞ 

കത്തുകൾ ഞാനെങ്ങനെ 

കത്തിച്ചു കളയുവതെങ്ങിനെ  

ആർദ്രമാം പ്രണയത്തിൻ 

വർണ്ണങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും 

നിൻ കൈകളാൽ എഴുതിയ കത്ത്  

കത്തിച്ചു കളയുവതെങ്ങിനെ പ്രിയതേ 


ഇത്ര നാളെങ്ങിനെ ലോകമറിയാതെ

പറയാതെ നിൻ ഹൃദയത്തിൽ 

ഒളിപ്പിച്ചതെന്തിനു നീ പ്രിയതേ 

നിൻ സുഗന്ധത്താൽ നിറഞ്ഞ

വരികളൊക്കെയിന്നുമെനിക്ക് 

നാവിൽ ഒഴുകുന്നുവറ്റാത്ത 

അരുവിയിലെ പ്രവാഹം കണക്കെനിൻ സുഗന്ധത്താൽ നിറഞ്ഞ 

കത്തുകൾ ഞാനെങ്ങനെ 

കത്തിച്ചു കളയുവതെങ്ങിനെ  

ആർദ്രമാം പ്രണയത്തിൻ 

വർണ്ണങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും 

നിൻ കൈകളാൽ എഴുതിയ കത്ത്  

കത്തിച്ചു കളയുവതെങ്ങിനെ പ്രിയതേ ജീ ആർ കവിയൂർ 

25 .01 .2021 

Thursday, January 21, 2021

നിനക്ക് സ്വസ്തി

  നിനക്ക് സ്വസ്തി 


ചാന്ദ്രകിരണങ്ങളുടെ ശീതളതയിൽ 

ചക്രവാള സീമകൾക്കപ്പുറം 

മോഹങ്ങൾ ചിറകിലേറ്റി 

പറന്നുയരാമൊരു ശലഭമായി  

ലാഘവ മാനസാനായ് 


ഇല്ലനിന്നോടോട്ടുമേ 

ദേഷ്യമില്ല ജീവിതമേ 

അത്ഭുതങ്ങൾ കാട്ടുന്നു നീ 

അറിയില്ല നീ ചോദിക്കുന്ന  

ചോദ്യങ്ങൾക്കുത്തരം നൽകുവാൻ 

 

ചിരിക്കുവാൻ കഴിയുമാറ് 

വേദനകളെ ഒതുക്കുവാൻ 

കരുത്തു നൽകി നീ 

കടമായെങ്കിലും ചുണ്ടിലിത്തിരി 

ചിരി പൂവു വിതറിതരുമല്ലോ 


നീ തരും  സൂര്യാംശുവും 

നിലാവിൻ കുളിരിനും 

മരങ്ങളുടെ തണലും 

അവനൽകും പൂവും 

കായ് ഫലങ്ങളും 

നീ പൊഴിക്കും 

കണ്ണീർ മഴകളും 

കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിത്യം 

 

ഇല്ല വേണ്ട എന്നോട് പരിഭവം 

ജീവിതമേ നിനക്കെന്റെ 

സ്വസ്തി സ്വസ്തി സ്വസ്തി 


ജീ ആർ കവിയൂർ 

21 .01 .2021 


Wednesday, January 20, 2021

മലയാള കാവ്യ സ്മൃതികൾ - ജീ ആർ കവിയൂർ

 മലയാള കാവ്യ സ്മൃതികൾ - ജീ ആർ കവിയൂർ 
(I )

മലയാളത്തെയേറെ ലാളിച്ചു 

മലയാഴ്മ നൽകിയകന്ന 

വിസ്മൃതിയിലാണ്ട  കവികളെ 

വീണ്ടും സ്മരിച്ചീടാമിന്നു 

എളുതായിട്ട് ഈയുള്ളവന്റെ 

ഉദ്യമങ്ങൾക്കു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ 

സാദരമെവരും പൊറുക്കുമല്ലോ 


(II )

നിരണത്തു നിന്നും നീരണത്താൽ 

നൽകി സംസ്കൃതത്തിലും തമിഴിൽ 

നിന്നുമായ് ഭഗവദ് ഗീതയേയും 

രാമായണവും ഭാരതവും ഭാഗവതവും 

മലയാളത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു 

കണ്ണശ്ശ കവികളാവും മാധവ , ശങ്കര ,രാമപ്പണിക്കന്മാർ 


(III ) 

പൈതൃകം പലതും പറയുന്ന നേരം 

പൈങ്കിളി പെണ്ണോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു 

തുഞ്ചത്താചാര്യൻറെ ഭാഷയാലേവം 

തഞ്ചത്തിലറിഞ്ഞു മലയാള ലാളന 

എത്ര പറഞ്ഞാലും  തീരില്ലയൊരിക്കലും 

രാമ രാമ ജപിപ്പിച്ചു കേരളക്കരയാകെ 

ഇന്നും കർക്കിട മാസത്തിൽ പാരായണം 

നടത്തുന്നു ഭാഷാ പിതാവിൻ കൃപയാൽ

 

(IV )

ചെറുതായിട്ടൊന്നുമെല്ലെ 

ചികഞ്ഞു നോക്കവയറിഞ്ഞു  

ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരിയുടെ 

കൃഷ്ണ ഗാഥകൾക്കൊപ്പമുണ്ട് 

ഏറെ കിളിപ്പാട്ടുകൾ മലനാട്ടിലായ് 

തേനാരി മാഹാത്മ്യം കാവേരി മാഹാത്മ്യം

കോദാര മാഹാത്മ്യം അങ്ങിനെ പല 

കവികളമ്മാനമാടി കവിതയവളെ 

കേക ,കാകകളി ,കാളകാഞ്ചി വൃത്തത്താൽ 

നൃത്തം വച്ചു മലയാള കവിതയവൾ ..

(IV)

പുത്രവിയോഗത്താൽ  മനം 

നൊന്തു വിളിച്ചു പൂന്താനം  

പൊഴിച്ചു  ഭഗവൽ ഭക്തിയാലവസാനം 

അറിഞ്ഞു എഴുതി വച്ചു പിൽക്കാലം 

"ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മനസ്സിൽ കളിക്കുമ്പോൾ 

ഉണ്ണികൾ മറ്റുവേണമോ മക്കളായ് ''

പിതൃഭാവമറിയിച്ചു മലയാളകരയേ 

തൻ കൃതികളാകും ജ്ഞാനപ്പാനയും

ശ്രീകൃഷ്ണകർണ്ണാമൃതവും  

സന്താന ഗോപാലം പാനയും 

നാരായണീയ സ്തോത്രങ്ങളും 

ദശാവതാര സ്തോത്രങ്ങളും 


(V )

നൽകിനായകത്വം  പച്ച വേഷങ്ങളിലൂടെ 

ആട്ടക്കഥകൾ ഭാരതകഥകളിലൂടെ  

കോട്ടയം തമ്പുരാൻ നൽകി കൈരളിക്കു 

കല്യാണസൗഗന്ധികവും ബകവധവും

നിവാതകവചകാലകേയവധവും 

കിർമീരവധവുമിന്നുമാടിയേറെ 

കലാകാരന്മാർ പലയിടങ്ങളിലും 

മലയാളി മനസ്സുകളെ രസിപ്പിക്കുന്നു 


(VI )

ഉണ്മയോടെ പറയുകിൽ 

ഉണ്ണായി വാര്യരുടെ 

നളചരിതം ആട്ടക്കഥയില്ലാതെ  

ഉണ്ടോ മലയാളക്കരയിൽ കഥകളികൾ 

രാമനെ സ്‌മരിച്ചെഴുതിയ രാമപഞ്ചശതി 

ഗിരിജാകല്യാണം ഗീതപ്രബന്ധം, 

നളചരിതം ആട്ടക്കഥകളും വിസ്മരിക്കാനാവില്ല 

മലയാള കവിതാസാഹിത്യ നഭസ്സിൽ ..


(VII )

കൂത്തു കേട്ടു മയങ്ങിയ മലയാഴ്മയേ 

ചിക്കന്നു ഉണർത്തി നിർത്തി 

തുള്ളലിലൂടെ കലക്കത്തെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ 

പറയാതെ പറയിപ്പിച്ചും പച്ചയായ് 

പച്ചവേഷങ്ങൾ കെട്ടിയാടി തുള്ളിയ 

പറയനും ശീതങ്കനും തുള്ളലുകൾ 

ഗണപതി ,ചമ്പ ,ചെമ്പട ,മച്ചേ ,

ലക്ഷ്മി ,കുംഭ ,കാരിക ,കുണ്ടനാച്ചി 

താളത്തിലും അഠാണ ,നീലാംബരി ,

ബിലഹരി ,ദ്വിജാവന്തി ,ഭൂപാളം ,

ഇന്ദിര,കാനക്കുറുഞ്ഞി ,പുറനീർ ,

ആനന്ദഭൈരവി ,ബേഗഡ രാഗത്തിൽ 

ക്ഷേത്ര വെളിയിൽ സാമൂഹിക അനീതികളെ 

ആക്ഷേപ ഹാസ്യത്താൽ തുള്ളി പാടിയാടിച്ചത് 

സ്യമന്തകം ,കിരാതം വഞ്ചിപ്പാട്ട്

കാർത്തവീര്യാർജ്ജുനവിജയം

രുഗ്മിണീസ്വയം‌വരം, പ്രദോഷമാഹാത്മ്യം

രാമാനുജചരിതം,ബാണയുദ്ധം,

സീതാസ്വയം‌വരം ലീലാവതീചരിതം 

അഹല്യാമോഷം ,രാവണോത്ഭവം

ബകവധം, സന്താനഗോപാലം ഒട്ടനവധി 

തുള്ളൽ കഥകളിന്നും മറക്കില്ല 

മലയാളകവിതയുള്ള കാലമത്രയും 


(VIII )

ഇമ്പമായി കേരളക്കരയാകെയിന്നും 

അമ്മമാർ പാടി പോരുന്നു ഓമനത്തിങ്കൽ 

കിടാവോയെന്നോർക്കുന്നു ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയുടെ 

താരാട്ടിനോടൊപ്പം സംഗീത ലോകത്തിനും 

ആട്ടക്കഥകളാകും കീചക വധവും ഉത്തരാസ്വയം വരവും 

ദക്ഷയാഗം പിന്നെ പറയുകിലേറെ കഥകൾ വേറെയും 

പ്രാണനാഥനെനിക്കു നൽകിയ പരമാനന്ദ രസത്തേ 

പരാമർശിക്കാതെ മലയാളത്തിലൊന്നുണ്ടോ വേറെ 

 ശൃംഗാരരസഭരിതമായ ഗാനവും

''കരുണചെയ്‌വാനെന്തു താമസം, കൃഷ്ണാ''

എന്ന ഗുരുവായൂർ അപ്പനെ പ്രകീർത്തിക്കും 

കീർത്തനവും മറക്കാനാവില്ലല്ലോ 

നമിക്കുന്നു വർണ്ണങ്ങൾ  തീർത്ത 

ആ പാദ സ്മരണയിൽ മലയാളകവിത 


(IX )

കേരള കാളിദാസനായ് അറിയപ്പെടുന്ന 

കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാനെ 

കേവലം വാക്കുകളാൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാനാവില്ല 

തടവറയിലിരുന്നു ദ്വിതീയാക്ഷര പ്രാസത്തിലുടെ 

പ്രിയതമക്കെഴുതിയ മയൂര സന്ദേശ കാവ്യം 

ഏറെ വായിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതു സ്മരണീയം 

പിന്നയുമുണ്ട് കാവ്യങ്ങളാകും മണിപ്രവാള ശാകുന്തളം 

ദൈവയോഗം അമരുകശതകം അന്യാപദേശശതകം

ഒപ്പം അനവധി സംസ്കൃത കൃതികളുമിന്നും 

മലയാളം വായിക്കപ്പെടേണ്ടിയവ തന്നെ 


(X )

നിമിഷ നേരം കൊണ്ടു ചമ്മച്ചീടും 

പച്ച മലയാളത്തിൽ കവിതകൾ 

കേരള വ്യാസനെന്നു അറിയപെട്ടിരുന്നു 

കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ

കൈരളിക്കായി നൽകിയ സമ്പത്താണ് 

വ്യാസ മഹാഭാരതം പദാനുപദവും 

വൃത്താനു വൃത്തം രചിച്ചു നൽകിയ 

അമാനുഷിക വ്യക്തിക്കേ കഴിയുകയുള്ളു 

എന്ന് പറയുകിൽ അതിശയയോക്തിയില്ല 

എന്നാലാഗ്രഹങ്ങളേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു 

എല്ലാ പുരാണങ്ങളെയും മലയാഴ്മക്കായി 

വിവർത്തനം നടത്തണമെന്ന് പലവുരു 

സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു

''കഴിഞ്ഞൂ ഭാരതം ഭാരമൊഴിഞ്ഞൂ വലുതൊന്നിനി

പൊഴിഞ്ഞൂറും രസാൽ വേറെച്ചുഴിഞ്ഞൂക്കിൽപ്പിടിക്കണം.
പതിനെട്ടു പുരാണങ്ങൾ പതിരറ്റു കിടക്കവേ
മതി മങ്ങിച്ചീ പ്രവൃത്തി മതിയാക്കുകിൽ നഷ്ടമാം''

(XI)

പുൽക്കൊടിതൊട്ട്  പരബ്രഹ്മത്തെ വരേയ്ക്കും

എന്തിനേയും ഫലിതത്താൽ പൊതിഞ്ഞു 

പരിഹസിച്ചു സ്വയം കവിതയാക്കിമാറ്റിയവർ 

അപ്പൻ നമ്പൂതിരിയും മഹൻ  നമ്പൂതിരിയും 

 വെണ്മണി കവിതകളിലൂടെയെന്തിനേയും 

ലാഘവത്തോടെ കണ്ടിരുന്നവർ മലയാള 

കവിതയെ എല്ലാവർക്കുമിരുന്നുല്ലസിക്കാൻ 

തുറന്നിട്ടു കൊടുത്തു ഒരു ഉദ്യാനമാക്കി 

അച്ഛൻ പരമേശ്വരനും മഹൻ കദംമ്പൻ നമ്പൂരിപ്പാടും 

സംസ്‌കൃത കാവ്യങ്ങളെ തീണ്ടാപാടകറ്റി 

കാവ്യമലയാളത്തിൻ കൊടിയുയർത്തി പ്രതിക്ഷേധിച്ചു ..

(XII)

അനന്തപുരത്ത് രാജരാജവർമ്മ രാജരാജവർമ്മ 

എന്ന് കേട്ടാലറിയുക എ .ആർ  രാജരാജവർമ്മ

മലയാള ഭാഷക്കു വ്യാകരണത്തേ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ 

മഹാനുഭാവനാൽ കേരളപാണിനീയമെന്ന 

മലയാളഭാഷാ വ്യാകരണവും ഭാഷാഭൂഷണമെന്ന 

അലങ്കാരാദി കാവ്യ നിർണ്ണയ പദ്ധതികളും  

വൃത്തമഞ്ജരിയാൽ മലയാള

കവിതയുടെ ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രപദ്ധതിയും 

അല്ലാതെ കൈരളിക്കു വിവർത്തനത്തിലൂടെ 

നല്കിയവയിൽ സ്വപ്നവാസവദത്തം, മാളവികാഗ്നിമിത്രം, ചാരുദത്തൻ, 

ഭാഷാകുമാരസംഭവം, മേഘദൂത്, മലയാള കാല്പനിക  

സാഹിത്യത്തിനായ് സമഗ്ര  നടത്തിയവയിൽ 

മലയാവിലാസം പിന്നെയും പറയപ്പെട്ടവയാണ് 

ഭൃംഗവിലാപം കവിതയും എത്ര  പറഞ്ഞാലും 

തീരുകയില്ലയീ കാവ്യ വ്യാകാന വിവർത്തന 

വ്യാഖ്യാനകാരകനാം ഏ ആറിനെ നമിക്കുന്നുയീ ജീ ആർ ..


(XIII )

ഭാഷയുടെ പരിവർത്തനയുഗത്തിൻ 

ശില്പികളിലൊന്നല്ലോ വി സി 

വിസ്താരമായി പായുകിൽ വിസി ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ 

പത്രപ്രവത്തകൻ കവിയെന്ന നിലകളിൽ കഴിവു തെളിയിച്ചു 

കേരളചിന്താമണി, മലബാറി, ചക്രവർത്തി തുടങ്ങിയ

 പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ പത്രാധിപരായിരിക്കെ 

വിലാപം എന്ന കാവ്യം  വിശ്വരൂപം ,സാമ്രാജ്യഗീത 

എന്നിവ മലയാളത്തിനു  പകർന്നു നൽകിയ കവിതകളാണ് 


(XIV )

സംഗീതത്തിലൂടെ അണീയിച്ചൊരുക്കി 

മലയാള കവിതയെ സരസഗായക കവിമണിയാം 

കെ സി കേശവ പിള്ള എന്ന മഹാനായ കവി 

പറയുകിൽ പന്തണ്ടാം വയസ്സിൽ രചിച്ച 

പ്രഹ്ളാദ ചരിതം ആട്ടക്കഥയും 

പിൽക്കാലത്തു ഹിരണ്യാസുരവധം ,രുക്മിണീസ്വയംവരം 

കമ്പടിക്കളിപ്പാട്ട് വൃകാസുരവധം 

വഞ്ചിപ്പാട്ട് പാർവതീസ്വയംവരം 

അമ്മാനപ്പാട്ട് ,സുരതവിധി പാന ,

നാരായണമാഹാത്മ്യം ,രാസക്രീഡ ഊഞ്ഞാൽപ്പാട്ട് 

ശൂരപദ്മാസുരവധം, ശ്രീകൃഷ്ണവിജയം

സ്തവരത്‌നാവലി , രാഘവമാധവം  എന്നിങ്ങനെ 

നിരവധി കാവ്യ സാഹിത്യ സംഭാവനകളിൽ 

പ്രാസവാദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേശവീയം 

എന്ന മഹാകാവ്യം ഏറെ പ്രസിദ്ധമാണ് .

(XV) 

കാവ്യകൈരളിയുടെ ക്രൈസ്തവ കാളിദാസൻ 

മലയാള മഹാകവിയാണ് കട്ടക്കയം ചെയ്യാൻ മാപ്പിള 

ശ്രീ യേശുവിജയം മഹാകാവ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനം 

പായാതെയിരിക്ക വയ്യ ഉദ്ധരണിയായി പറയുകിൽ 

നാലുവരി നോക്കുക പറുദീസ വർണ്ണനം 

''പച്ചപ്പുല്ലണിപൂണ്ടേറ്റം-മെച്ചമായിടുമാസ്ഥലം
പച്ചപ്പട്ടുവിരിച്ചൊരു-മച്ചകം പോലെ മഞ്ജുളം.
ഇടതൂർന്നധികം കാന്തി-തടവും പത്രപംക്തിയാൽ
ഇടമൊക്കെ മറയ്ക്കുന്നൂ-വിടപിക്കൂട്ടമായതിൽ''

പിന്നെയുമേറെ ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളുണ്ട് കട്ടക്കയത്തിന്റെ 


(XVI )

ശ്രീനാരായണ പ്രസ്ഥാനത്തിനായി 

ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമറിഞ്ഞൊരു 

അകാലത്തിൽ അപകടത്തിൽ പല്ലനയാറ്റിൽ 

ജലസമാധിയായൊരു കവി ആശയഗംഭീരൻ 

സ്നേഹഗായകൻ അതിലുപരി മനുഷ്യസ്നേഹിയായ 

മലയാളത്തിന്റെ കവിതങ്ങളിൽ കുമാരനാശാൻ  

വീണപൂവിന്റെ കാവ്യാരസവും നളിനി ,ലീല 

ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയും കരുണയും


ദുരവസ്ഥയും കാലഘട്ടത്തിന്റെ 

ഉച്ചനീചതത്വത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ 

കാല്പനികതയിലൂടെ കുഴൽകണ്ണാടിയിലൂടെ 

മലയാളകവിതക്കു കാട്ടിത്തന്നു മലയാളത്തിനും 

മലയാളിക്കും വിസ്മരിക്കാനാവില്ല സത്യം .

(XVII)

ഉള്ളുതുറന്നു പറയുകിൽ 

ഉള്ളതുപറയുകിൽ  ഉണ്ട് ഒരുപാട് 

ഉള്ളിൽ തട്ടി പറയുകിൽ കവിതിലകൻ 

വീരശൃഖല നൽകി ശീമൂലവും കൊച്ചിരാജാവും 

സ്വണ്ണഘടികാരം നൽകി റീജന്റ് റാണിയും 

കേരള തിലകം ചാർത്തി യോഗക്ഷേമസഭയും 

റാബുസാഹിബ് എന്ന് ബിട്ടീഷ് ഗവർമെൻറ്റും    

സാഹിത്യ ഭൂഷൺ കാശി വിദ്യാലയവും 

കേരളവർമ്മയുടെ സ്വർണ്ണ മോതിരവും 

ബഹുമതിയാൽ മലയാളക്കരയിൽ 

കഴിഞ്ഞിരുന്ന വിസ്മരിക്കാനാവാത്ത 

ബഹുമുഖ പ്രതിഭയും ഉമാകേരളം 

കേരള സാഹിത്യഭൂഷണം ,ഭക്തദീപിക 

പ്രേമസംഗീതവും മണിമഞ്ജുഷ 

മലയാളത്തിന്റെ കവിത്രയം 

ദിവാൻ പേഷ്ക്കാർ ,റവന്യുകമ്മീഷണർ 

അതേ മറ്റാരുമല്ല ഉള്ളൂർ എസ്  പരമേശ്വരയ്യർ  

(XVIII )

കൈരളിയുടെ കാവ്യസമ്പത്തിനെ 

തോൾക്കൊടുത്തു ഉയർത്തിയ കവിത്രയം 

അവസാനകാലങ്ങളിൽ ബധിരാനായ് 

ബധിര വിലാപമെഴുതിയ മഹാനായ 

കവിയുടെ തൂലികയിലുടെ 

വിരിഞ്ഞ കവിതകളാണ് 

അച്ഛനും മകളും , അഭിവാദ്യം 

ഋതുവിലാസം ,എന്റെ ഗുരുനാഥൻ 

ഓണപ്പുടവ ,കൈരളീകടാക്ഷം 

കൈരളീ കന്ദളം , കൊച്ചു സീത ,

ബന്ധനസ്ഥനായ അനിരുദ്ധൻ 

സാഹിത്യമഞ്ജരി ഒന്നുമുതൽ പത്തുവരെ ഭാഗങ്ങൾ 

ഒട്ടനവധി കൃതികൾ മലയാളിയുടെ

ഓർമ്മകളിൽ മറക്കാതെ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പു 

വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ 

നോക്കാം സാഹിത്യമഞ്ജരിയിലെ വരികൾ 

''ഭാരതമെന്നു കേട്ടാൽ അഭിമാന പൂരിതമാവണം അന്തരംഗം 

കേരളമെന്നു കേട്ടാലോ തിളക്കണം ചോര ഞരമ്പുകളിൽ ''


(XIX)

കേരളവൈല്യ കോയിത്തമ്പുരാൻ 'വിദ്വാൻ ബഹുമതിയും '

കൊച്ചിരാജാവിനാൽ  കവിതിലകൻ പട്ടവും 

ഇരുപതിലേറെ കാവ്യങ്ങൾ രചിച്ച പണ്ഡിറ്റ്  കെ പി കറുപ്പൻ 

രചിച്ച കാവ്യപേടകം , ശാകുന്തളം വഞ്ചിപ്പാട്ട് , ജാതിക്കുമ്മി ,

വിദ്യാധി രാജാ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ചരമത്തോടൊപ്പം 

രചിച്ച സമാധിസപ്‌താഹം പിന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കൃതികൾ 

മലയാളത്തിനുനൽകിയ അദ്ദേഹം ജാതീയ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളെ 

വാച്ചുകാട്ടിയ കവി ഒപ്പം മലയാളി വിഭാഗീയത അകറ്റാൻ 

കായൽ സമ്മേളനവും പുലയ അരയ വിഭാഗങ്ങൾക്കായിട്ട് 

ഒട്ടനവധി സഭകൾസ്ഥാപിച്ച മലയാളക്കരക്കെന്നും 

അഭിമാനമാണ് ശ്രീ പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ ..ശുഭം 

ജീ ആർ കവിയൂർ 
20 .01 2021 Saturday, January 16, 2021

മിഴിനീരിലോലിച്ചു (ഗസൽ )


മിഴിനീരിലോലിച്ചു  (ഗസൽ )

 

മനസ്സിലെ  ആഗഹങ്ങളെല്ലാം 

മിഴിനീരിലോലിച്ചു പോയല്ലോ 

ആത്മാർത്ഥത കാട്ടിയിട്ടുമെന്തേ 

വിരഹം വിട്ടു പോയില്ലതെന്തേ 


ജീവിതം വെറും ദാഹമായി 

മോഹമായി മാറിയതെന്തേ 

പ്രണയ വർണ്ണങ്ങളെന്തേ 

മങ്ങിമാഞ്ഞു പോയതെന്തേ  


ആത്മാർത്ഥത കാട്ടിയിട്ടുമെന്തേ 

വിരഹം വിട്ടു പോയില്ലതെന്തേ

മനസ്സിലെ  ആഗഹങ്ങളെല്ലാം 

മിഴിനീരിലോലിച്ചു പോയല്ലോ 


ജീവിതാന്ത്യമെന്തെയീവിധം 

നീയറിയാതെ പോയല്ലോ 

ഓരോ നോവുകളും സഹിച്ചു 

ഓർമ്മയായി ജീവിതം മാറുന്നുവല്ലോ ആത്മാർത്ഥത കാട്ടിയിട്ടുമെന്തേ 

വിരഹം വിട്ടു പോയില്ലതെന്തേ

മനസ്സിലെ  ആഗഹങ്ങളെല്ലാം 

മിഴിനീരിലോലിച്ചു പോയല്ലോ 


ദൈവത്തെയും മകറ്റി നിർത്തി 

അകൽച്ചയിൽ നീയുമകന്നുവല്ലോ 

ആത്മാർത്ഥത കാട്ടിയിട്ടുമെന്തേ 

വിരഹം വിട്ടു പോയില്ലതെന്തേ

മനസ്സിലെ  ആഗഹങ്ങളെല്ലാം 

മിഴിനീരിലോലിച്ചു പോയല്ലോ


ജീ ആർ കവിയൂർ 

16 .01 .2021 

എന്റെ പുലമ്പലുകൾ - 88

 എന്റെ പുലമ്പലുകൾ - 88 


മൈനയും ചെമ്പോത്തും 

ഒലാഞ്ഞാലിയും കരീലക്കുരുവിയും 

കാക്കത്തമ്പുരാട്ടിയും  കുയിലും 

കൊക്കുരുമ്മി വന്നു നിൽക്കുന്നു 


ജാലകവാതിലിനരികിലായ് 

മതിലുകൾക്കപ്പുറമകലെ 

കണ്ണെത്താദൂരത്തോളം 

പച്ചനെൽപ്പാട നടുവിലൂടെ


ഒഴുകുന്ന ചാലിലായ് 

വിശപ്പിന്റെ കൈകളുമായി 

ചെറു വള്ളത്തിൽ മീൻപിടുത്ത 

വലയുമായി നീങ്ങുന്ന മദ്ധ്യാഹ്നം


ചാലും കടന്നു വരുന്ന പാലവും 

നടന്നടക്കുന്നവരുടെ കാഴ്ചയും 

കണ്ണുകളിൽ നിന്നും ഉറക്കം 

കവിതയോട് മല്ലിട്ടു നിന്നപ്പോൾ 


പുസ്തകവും പേനയും മടക്കിവച്ചു 

നീണ്ടു നിവർന്നു കിടന്നു മയക്കത്തിൽ 

പെട്ടന്ന് ചായയുമായി വിളിവന്നു 

വളയിട്ട കൈകളുടെ ശകാരം 


ഉണർന്നു നോക്കുംനേരമതാ 

ജാലകത്തിലൂടെ മഴ ഒരുക്കം 

കവിതയവൾ വീണ്ടും ഇണക്കം 

നടിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും 


കടയിൽ പോകുവാൻ നീട്ടി വിളി 

ഏരിയും ചിന്തകളെ ഊതികെടുത്തി 

മനസ്സില്ലാ മനസ്സുമായ് നടന്നു 

സഞ്ചിയും കാലൻ കുടയുമായി 


നാളെ നാളെയെന്നു ഇനിയെന്ന് 

ഓർത്ത് ഓർത്തുമെല്ലെ നടന്നു 

സന്ധ്യയുടെ വെളിച്ചം മങ്ങിതുടങ്ങി 

വഴികൾക്കു ഒരു മുടിവുണ്ടോ അറിയില്ല...!! 


ജീ ആർ കവിയൂർ 

16 .01 .2021 


  

സന്തോഷങ്ങൾ (ഗസൽ )

 സന്തോഷങ്ങൾ  (ഗസൽ )


വിഷാദം മുരടിക്കും  

വേദനയുടെ തീരങ്ങളിൽ 

മുളപൊട്ടി വിടരും 

സന്തോഷങ്ങൾ നിങ്ങളല്ലോ 


എൻ സ്വപ്ന സഞ്ചായവീഥികളിൽ 

ഓർമ്മകൾ തീർക്കും വാക്കുകൾ 

വരികളായ് മൊഴികളായ് 

ഉഷ്ണക്കാറ്റായ് വീശുമ്പോൾ 


മരുപ്പച്ചയായി മാറുന്നു 

ഗസലുകളായ് മനസ്സിൽ 

വിരഹമകറ്റും പ്രണയം വഴിയും 

ഗമകം തീർക്കുംഔഷധങ്ങളല്ലോ 


വിഷാദം മുരടിക്കും  

വേദനയുടെ തീരങ്ങളിൽ 

മുളപൊട്ടി വിടരും 

സന്തോഷങ്ങൾ നിങ്ങളല്ലോ 


ജീ ആർ കവിയൂർ 

15 .01 .2021 

Friday, January 15, 2021

മനമൊഴികളിൽ .. (ഗസൽ )

 മനമൊഴികളിൽ .. (ഗസൽ )

രചന ജീ ആർ കവിയൂർ 


നിറങ്ങളാൽ വിരിയട്ടെ 

വാടികയിലെ പൂക്കൾ 

തെന്നൽ കൊണ്ടുവരട്ടെ 

വസന്തത്തിൻ  അലകൾ 


വിഷാദമൊഴിയട്ടെ 

മനമിഴികളിൽ  നിന്നും

ഒരുവരിയാരെയെങ്കിലും   

പാടി കേൾക്കുമെന്നാശിച്ചു  


നോവിന്റെ ഇടനാഴികളിൽ 

നനവാർന്ന തലോടലുകളാണ് 

മൊഴികളിൽ നിന്നുമുതിരുമീ 

ഗസൽ വഴികളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ 


താളലയമാർന്ന ഗാന വീചികൾ 

മരുന്നുപോൽ വന്നുനിറയട്ടെ 

പ്രാണനിൽ പ്രാണനായി മാറട്ടെ 

പ്രിയേ നിൻ സ്വപ്ന സാമീപ്യം 


നിറങ്ങളാൽ വിരിയട്ടെ 

വാടികയിലെ പൂക്കൾ 

തെന്നൽ കൊണ്ടുവരട്ടെ 

വസന്തത്തിൻ  അലകൾ 


15 .01 .2021 

Wednesday, January 13, 2021

സംപൂജിതേ

സംപൂജിതേ 

സുധാ സിന്ധുവിലമരും
സുശീലേ സുന്ദരിമായേ
ദുരിതദുഃഖ നിവാരിണീ
സുഹാസിനി സുമധുരഭാഷിണി

സഹസ്രാര പദ്മസ്ഥിതേ 
സമ്മോഹിതേ ശരണാഗത വത്സലേ 
സാരസത്തിൽ വാഴും അംബികേ 
സർവ്വതും നിൻ കൃപയാലേ 

സർവാംഗ ഭൂഷിതേ സകലേ
സകല ദോഷ നിവാരിണീ
സാവിത്രി സകല സമ്പൽ
സ്വരൂപിണീ സംപൂജിതേ

സ്വരരാഗ വർണ്ണാത്മികേ
സ്വപ്ന സുഷുപ്തികളിലമരും
സ്വർണ്ണവർണ്ണ സരസ്വതീദേവി 
സകല ലോക സംരക്ഷിതേ നമോസ്തുതേ 

ജി ആർ കവിയൂർ 
13 .01.2021

Monday, January 11, 2021

ഓർമ്മകളിലെവിടേയോ

 ഓർമ്മകളിലെവിടേയോ അമ്പിളിചേലുള്ള 

നിന്മുഖം കാണുമ്പോൾ 

എൻ മനംഅറിയാതെ 

തുള്ളി തുളുമ്പി പോകുന്നല്ലോ 

അറിയാതെ പാട്ടൊന്നു 

മൂളിപ്പോകുന്നല്ലോ കണ്ണേ 


അല്ലിയാമ്പൽ നിലാവത്ത് 

വിരിയുമ്പോലേ പൂത്തിരി 

മിന്നിത്തിളങ്ങിയല്ലോ 

ചുണ്ടുൽ 

ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ 

മിടിക്കുന്ന നെഞ്ചിലെ 

കൽക്കണ്ട മധുരമാർക്കുവേണ്ടി 


ഞാൻ വാങ്ങിത്തന്ന 

കണ്മഷി ചാന്തും 

നാരങ്ങാ മിഠായിയും

നെഞ്ചത്തു ചേർത്തു പിടിച്ച 

പുസ്തകത്തിലെ മയിൽ പീലിതുണ്ടും 

കാക്കോത്തി കാവിൽ നിന്നും 

ആരും കാണാതെയിറുത്ത 

വട്ടയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ

ഞാവൽ പഴവും 

ഇന്നും നിനക്കോർമ്മയുണ്ടോ 


ഇന്നും ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു 

കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ചുളിവു 

‌വരാത്ത അക്ഷരങ്ങളാൽ 

എഴുതിയ വരികൾ 

കണ്ണപ്പൻ മാഷിന്റെ 

കണ്ണടക്കു കീഴിൽ ചൂരൽ പഴം 

പഴുത്ത എന്റെ തുടകളിൽ

മധുരനോവ് മറക്കാനാവില്ല പൊന്നേ 


ഇന്ന് നീ അതോർത്തു 

അങ്ങ് അകലെയെവിടേയോ 

പല്ലില്ലാ മോണകാട്ടി ചിരിക്കും 

പേരകുട്ടിയോടോപ്പം നിൻ 

മുഖം എൻ മനസ്സിൽ വടികുത്താതെ 

കാഴ്ചകളായി നടന്നകലുന്നല്ലോ 


ജീ ആർ കവിയൂർ 

11 .01 .2021 

Sunday, January 10, 2021

വരിക വരിക ..

 വരിക വരിക ..


വരിക ഇരു മിഴിയാഴങ്ങളിൽ 

മെല്ലെ മെല്ലെ ഇറങ്ങി നോക്കാം 

രാവിൻ ആകാശത്തു നിന്നും 

നിലാവൊളിയാൽ ചുണ്ടുകളിൽ  


ആനന്ദത്തിൻ വെള്ളിപൂശാം 

മുളംകാടിന്റെ മൂളലുകൾക്കു 

കാതോർത്ത് പ്രണയം

മാറ്റൊലികൊണ്ടു കുന്നും 


കുഴികളിലും മൗനമകന്ന് 

അടുപ്പങ്ങൾ ശ്രുതിമീട്ടി 

നോവുകൾ അലിഞ്ഞു

അവാച്യമായ ലാഘവമാർന്ന 


അവസാന്തരങ്ങൾക്കു  

വഴിയൊരുക്കുന്നു ..

വരിക ഇരു മിഴിയാഴങ്ങളിൽ 

മെല്ലെ മെല്ലെ ഇറങ്ങി നോക്കാം..!!


ജീ ആർ കവിയൂർ 

04 .01.2021 


അവളെൻ കൂട്ടുകാരി .

 അവളെൻ കൂട്ടുകാരി .


താരഹാരമണിഞ്ഞാകാശ കീഴിൽ 

തരിശായ മനസ്സുമായ് നിന്നു 

തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ തരിമ്പും 

തിരിച്ചെത്താനാവാത്ത ദൂരം പിന്നിട്ട് 


വീശിയകന്ന കാറ്റിനു എന്തോ 

വന്യമാർന്ന ഗന്ധമറിഞ്ഞു 

വാച്യമാല്ലാത്ത ഓർമ്മകൾ പകരും 

വിസ് മൃതിയിലാകാത്ത അനുഭവങ്ങൾ 


മൗനമാർന്ന ഏകാന്തതയുടെ 

മിത്രമായി കരുതി പോന്ന 

മിടിക്കുന്ന നെഞ്ചകത്തിലെവിടേയോ 

മധുരവും ചവർപ്പും പകർന്ന 


പ്രണയാക്ഷര നോവുകൾ  

പ്രത്യാശയുടെ പടവുകളിൽ

പ്രകാശ പൂരിതമാർന്ന മിടിപ്പുകൾ 

പ്രാപ്യമാകുന്ന ഉള്ളകത്തിന്റെ താളം 


അതേ ..!! അവളാണെന്റെ 

ആശ്വാസ വിശ്വാസത്തിൻ 

അച്ചുതണ്ട് ഒപ്പം ചുറ്റുന്നു നിഴലായ് 

അണയുന്നവളാണ് എൻ കവിത ..!!


ജീ ആർ കവിയൂർ 

04 .01 .2021 


അറിഞ്ഞുവോ ..?!!

 അറിഞ്ഞുവോ ..?!!എന്നിൽനിന്ന് ആരോപണങ്ങൾ 

നിന്നിൽ ഞാൻ അനുരക്തനാണെന്നല്ലോ 

ശത്രുവല്ലെങ്കിലും മിത്രമായി കരുതുമല്ലോ 

സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റമാണോ ?


നീറി നീറി കഴിയുന്ന നോവിന്നറുതി വരേണ്ടേ 

സംശയമെന്നതിതൊന്നിനും പരിഹാരം അല്ലല്ലോ 

ആഗ്രഹങ്ങളെത്രനാളിങ്ങനെ ഒളിപ്പിക്കും 

അടക്കി വെക്കുവാനാവാത്തതു കൊണ്ടല്ലേ ?


ഞാൻ അറിയാതെ നീയെൻ നീല രാവുകളിൽ

നിലാവായി പൂത്തു എൻ മനസ്സിൽ 

മാറ്റൊലി കൊള്ളുന്നു ഒരു ഗസലീണമായ് 

മറക്കുവാനാവുന്നില്ലയെന്നതു ശിക്ഷയോ ?


എന്നിരുന്നാലും ഒരുനാൾ എല്ലാം 

ഹൃദയത്തിലടക്കിയതൊക്കെ പറയുന്ന 

എന്നിൽനിന്ന് ആരോപണങ്ങൾ 

നിന്നിൽ ഞാൻ അനുരക്തനാണെന്നല്ലേ ?اا


ജി ആർ കവിയൂർ 

06.01.2021

അയ്യൻ അയ്യപ്പൻ

 അയ്യൻ അയ്യപ്പൻ 


ഓംങ്കാര പരംപൊരുളാണെൻ 

അയ്യൻ അയ്യപ്പൻ 

സ്വാമി ശബരിമലവാസൻ 


പമ്പയും താണ്ടിയങ്ങ് 

കരിമലമുകളിലേറി

മഹിഷി മർദ്ദനം നടത്തി 

അയ്യൻ അയ്യപ്പ സ്വാമി 

ഓംങ്കാര പൊരുളാണേൻ 

അയ്യൻ അയ്യപ്പൻ 

സ്വാമി ശബരിമലവാസൻ 


കൺ കണ്ട ദൈവമെൻ 

ശബരിമലയിൽ തപം ചെയ്യും 

കലി കാല ദോഷമകറ്റുമെൻ 

മണികണ്ഠ സ്വാമി 


ഓംങ്കാര പരംപൊരുളാണെൻ

അയ്യൻ അയ്യപ്പൻ 

സ്വാമി ശബരിമലവാസൻ 


തത്ത്വമസി തത്ത്വമറിഞ്ഞു 

മലയിറങ്ങും ഭക്ത മനസ്സുകളിൽ 

ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകുമെൻ 

അയ്യൻ അയ്യപ്പ സ്വാമി  


ഓംങ്കാര പരംപൊരുളാണെൻ

അയ്യൻ അയ്യപ്പൻ 

സ്വാമി ശബരിമലവാസൻ ..ജീ ആർ കവിയൂർ 

09 .01 .2021 

തൃക്കവിയൂരിൽ വാഴും

 തൃക്കവിയൂരിൽ വാഴും 

രചന ജീ ആർ കവിയൂർ

ആലാപനം ഗിരിജ ദിവാകരൻ അങ്ങാടിപ്പുറം  

ചിത്രീകരണം കടപ്പാട് അശോകൻ ,അജയ് കുമാർ 


തൃക്കവിയൂരിൽ വാഴും 

ശ്രീ പരമേശ്വരനും 

ശ്രീമൂലരാജേശ്വരിയും 

തൃക്കൺ പാർത്തനുഗ്രഹിക്കേണമേ 


പണ്ട് ത്രേതായുഗ കാലേ 

ശ്രീ രാമസ്വാമിയാൽ 

പ്രതിഷ്ഠയും നടത്തിയങ്ങു 

ആരാധിച്ചു പോരും പരംപൊരുളേ 

ത്രിദോഷങ്ങളെയകറ്റി നീ 

ഭക്തരേ അനുദിനം കാക്കും 

തൃക്കവിയൂരപ്പാ ശരണം ശരണം 


തൃക്കവിയൂരിൽ വാഴും 

ശ്രീ പരമേശ്വരനും 

ശ്രീമൂലരാജേശ്വരിയും 

തൃക്കൺ പാർത്തനുഗ്രഹിക്കേണമേ ധനുമാസതിരുവാതിര നാളിൽ 

കൊടിയേറ്റുത്സവും തുടർന്നു 

ദേശഗമനം നടത്തി ദേവൻ 

അനുഗ്രഹം നൽകിതിരികെവന്നു 


 

കൊട്ടും മേളത്തോടെ 

വേലകളിയുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ

പള്ളിവേട്ടയും തിരുവാറാട്ടുത്സവം കഴിഞ്ഞു 

കൊടിയിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും  

ദേവനും ഭക്തമനസ്സുകൾക്കും

ദിവ്യ ചൈതന്യമേറുന്നുവല്ലോ 


തൃക്കവിയൂരിൽ വാഴും 

ശ്രീ പരമേശ്വരനും 

ശ്രീമൂലരാജേശ്വരിയും 

തൃക്കൺ പാർത്തനുനിത്യം 

അനുഗ്രഹിക്കേണമേ


ജീ ആർ കവിയൂർ 

09 .01 .2021 

ഓം നമഃശിവായ

 ഓം നമഃശിവായജപിക്കമനമേ ശിവപഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം 

ജന്മ പാപമുക്തി നേടാൻ വീണ്ടും 

ജപിക്കമനമേ ശിവപഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം

ഓം നമഃശിവായ ഓം നമഃശിവായ

ഓം നമഃശിവായ ഓം നമഃശിവായ


'അ' കാര 'മ' കാര 'ഉ'കാരം ജപിക്കുമ്പോൾ 

അകലുമുള്ളിന്റെ ഉള്ളിലെ അഹന്തയെല്ലാം 

അറിയുക ശിവമലുകിൽ  ശവമാകുമെന്ന് 

അറിഞ്ഞു ജപിക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും 

ഓം നമഃശിവായ ഓം നമഃശിവായ

ഓം നമഃശിവായ ഓം നമഃശിവായ


ഓം എന്നാൽ നശിക്കാത്തതെന്നും 

‘ന’ ഭൂമിയെയും ‘മ’ ജലത്തെയും 

‘ശി’ അഗ്നിയെയും ‘വാ’ വായുവിനെയും

‘യ’ ആകാശത്തേയും സൂചനനൽകുമ്പോൾ 

പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ ഉപാസിക്കുന്നു നാം  .

ഓം നമഃശിവായ ഓം നമഃശിവായ

ഓം നമഃശിവായ ഓം നമഃശിവായ


ശിവം ശിവകരം ശാന്തം

ശിവാത്മാനം ശിവോത്തമം

ശിവമാര്‍ഗ്ഗപ്രണേതാരം

പ്രണതോസ്മി സദാശിവം


ഓം നമഃശിവായ ഓം നമഃശിവായ

ഓം നമഃശിവായ ഓം നമഃശിവായ


ജീ ആർ കവിയൂർ 

10 .01 .2021 

Tuesday, January 5, 2021

നാമൊന്ന് - (ഗസൽ )

 

നാമൊന്ന് - (ഗസൽ )


ഇനി നാം തമ്മിൽ വേർപെട്ടുപോകിൽ

കനവിന്റെ നിറവിൽ കണ്ടുമുട്ടുമല്ലോ  

പുസ്തകത്തിലെ ഉണങ്ങിയ പൂവ് പോൽ 

അക്ഷരപ്പൂവ് വിരിയും ഗസലുകളാൽ    


മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ അടുക്കും മെല്ലെ 

മുത്തുകൾ  കോർക്കും മാലയിലെ 

നൂലു പോലെ ഒന്നാക്കുന്നു  നമ്മുടെ 

ജീവിതം നീളുന്നു പ്രണയാതുരമായ് 


സ്നേഹം നിത്യം വളരുമല്ലോ ലത പോൽ 

പരസ്പര വിശ്വാസത്തിൻ ശ്വാസത്താൽ  

മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് അറുതിവരാ 

ഉള്ളിൽ നിറയട്ടെ കാരുണ്യം നിത്യം 


ഞാനെന്നും നീയെന്നും രണ്ടല്ല 

ഒന്നാണെന്ന സത്യം തിരിച്ചറിയുക 

ആനന്ദ പൂരിതമാം അനുഭൂതിയിൽ 

ലയിക്കട്ടെ ജന്മ ജന്മാന്തരങ്ങളായി 


ഇനി നാം തമ്മിൽ വേർപെട്ടുപോകിൽ

കനവിന്റെ നിറവിൽ കണ്ടുമുട്ടുമല്ലോ  

പുസ്തകത്തിലെ ഉണങ്ങിയ പൂവ് പോൽ 

അക്ഷരപൂവ് വിരിയും ഗസലുകളാൽ    ജീ ആർ കവിയൂർ 

05  .01 .2021

ഫോട്ടോ കടപ്പാട് Sreejith Neelayiപറയുവാനുണ്ട് .. (ഗസൽ )

 പറയുവാനുണ്ട് .. (ഗസൽ )


ഇല്ല ഒട്ടുമേയില്ല സങ്കോചം

നിന്നോടീ വേദിയിൽ വെച്ചു

തീരാത്ത വാക്കുകളുടെ നോവ് 

പറ‌യുവാനുണ്ടെന്നറിക ..


വെളുക്കുവോളമീ രാവിൽ 

നിൻ കണ്ണിൽ കത്തിയെരിയുമാ 

പ്രണയത്തിൻ ചിരാതിൻ

വെളിച്ചമണയാതെയരിക്കട്ടെ


ചുണ്ടുകളിൽ പടരുമാ ലഹരിയും 

മുല്ലപ്പൂ വിടരും പുഞ്ചിരിയും 

മായാതെയിരിക്കട്ടെ ഇന്നുയീ 

ഗസൽ രാവ്  നിനക്കായി ...


ഇല്ല ഒട്ടുമേയില്ല സങ്കോചം

നിന്നോടീ വേദിയിൽ വെച്ചു

തീരാത്ത വാക്കുകളുടെ നോവ് 

പറ‌യുവാനുണ്ടെന്നറിക ..


ജീ ആർ കവിയൂർ 

05 .01 .2021

 


Monday, January 4, 2021

വരിക വരിക ..

 വരിക വരിക ..


വരിക ഇരു മിഴിയാഴങ്ങളിൽ 

മെല്ലെ മെല്ലെ ഇറങ്ങി നോക്കാം 

രാവിൻ ആകാശത്തു നിന്നും 

നിലാവൊളിയാൽ ചുണ്ടുകളിൽ  


ആനന്ദത്തിൻ വെള്ളിപൂശാം 

മുളംകാടിന്റെ മൂളലുകൾക്കു 

കാതോർത്ത് പ്രണയം

മാറ്റൊലികൊണ്ടു കുന്നും 


കുഴികളിലും മൗനമകന്ന് 

അടുപ്പങ്ങൾ ശ്രുതിമീട്ടി 

നോവുകൾ അലിഞ്ഞു

അവാച്യമായ ലാഘവമാർന്ന 


അവസാന്തരങ്ങൾക്കു  

വഴിയൊരുക്കുന്നു ..

വരിക ഇരു മിഴിയാഴങ്ങളിൽ 

മെല്ലെ മെല്ലെ ഇറങ്ങി നോക്കാം..!!


ജീ ആർ കവിയൂർ 

04 .01.2021 

Saturday, January 2, 2021

പുതുവർഷം

 പുതുവർഷം 


ഹർഷാരവമുണത്തി  നവവത്സാരാഘോഷം  

ഹൃത്ത് തടങ്ങളിൽ നൃത്തമാടി  ആലോലം 

വർഷമകന്ന മേഘകമ്പിളിയില്ലാ മാനത്തു     

അമ്പിളിചിരിയാൽ തമ്പുരു  മീട്ടി  മനം 


മുഖവും വായും പൊത്തി ദിനാന്ത്യം  

രാവുണർന്നു  അകലെ  മുഴങ്ങിയൊരു    

പ്രണയ മുരളിയിൽ വിരഹനൊവിൻ രാഗം 

ഗസലിൻ  തിരയിളക്കം മനോമോഹനം  


പാടി തളർന്ന പാതിരാ പുള്ളുകളുടെ  

കണ്ണിൽ മെല്ലെ മെല്ലെ നിദ്രയണഞ്ഞു   

പൊയ്മുഖമാർന്ന  ലോകത്തിൻ മുഖത്തു 

ഉരുണ്ടു കൂടി കപടതയുടെ കാർവർണ്ണം    


ജീ ആർ കവിയൂർ 

02 .01.2021