Tuesday, April 20, 2021

ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -48

 ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -48                 

ശങ്കര ഭാഷ്യത്തെ കണ്ടിയൂർ മഹാദേവ ശാസ്ത്രിയുടെ ഭാഷാ ഭാഷ്യമായ ശ്രീ ലളിതാത്രിശതി മുൻനിർത്തി എന്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നും എഴുതാൻ ഉള്ള ശ്രമം ആണ് , തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ  സദയം പൊറുക്കുക , അമ്മേ ശരണം ദേവി ശരണം , എന്റെ കുടുംബ ദേവതയായ പലിപ്ര കാവിൽ വാഴും ശ്രീ ഭദ്രക്കു മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു .


ശ്രുതി ദളം - 48    

കുലശീലജാതി ഗുണാദികളെ കൊണ്ട് 

തുല്യനായൊ മാനിക്കപ്പെടേണ്ട വനായോ 

പൂജിക്കപ്പെടേണ്ടവനായോ മാനിക്കപ്പെടേണ്ടവനായോ 

ഒരുത്തരോടും കൂടാത്തവളേ ദേവി അമ്മേ   

ഓം സമാനാധിക വര്‍ജ്ജിതായൈ നമഃ 236 . 


കാര്യത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 

കാരണത്തിന് അധികത്വം 

ഉള്ളതു  കൊണ്ട് സർവ്വത്തേക്കാളും 

ഉന്നതയായി ഉള്ളവളേ ഈശ്വരി തുണ 

ഓം സര്‍വ്വോത്തുംഗായൈ നമഃ 237 . 


നിരവയവയായും നിഷ്‌കാരണയായും 

നിർഗുണയായും  നിരാശ്രയമായും 

നിത്യ ശുദ്ധ ബുദ്ധ മുക്ത സ്വരൂപിയായും 

ഇരിക്കുന്ന തിനാൽ സംബന്ധരഹിതയായവളേ ഭഗവതി 

ഓം സംഗഹീനായൈ നമഃ 238 . 


തുല്യങ്ങളായിരിക്കും ഗുണങ്ങളോടും 

സത്യകാമ സത്യസങ്കൽപാദി കളോടുകൂടിയവളേ 

ത്രിമൂർത്തി സ്വരൂപിണിയായ ദേവി 

സത് ഗുണത്തോട് കൂടിയവളേ ശ്രീ ദേവി 

ഓം സഗുണായൈ നമഃ 239 . 


സകലേഷ്‌ടങ്ങളേയും ദാനം ചെയ്യുവോളെ 

മനുഷ്യാനന്ദം മുതൽ ബ്രഹ്മാനന്ദം വരെ 

ആനന്ദ രൂപങ്ങളായുള്ള സകലഫലങ്ങളേ 

ദാനം ചെയ്യുവോളെ ജന്മമരണാദി ബന്ധകരൂപമായവളേ അമ്മേ തുണ 

ഓം സകലേഷ്ടദായൈ നമഃ 240 . 

ജീ ആർ കവിയൂർ 

19  .04  .2021

300 / 5  = 60 ശ്രുതി ദളം - 48 / 60അത്രമേൽ പ്രണയിക്കുന്നു - ഗസൽ

 അത്രമേൽ  പ്രണയിക്കുന്നു - ഗസൽ 


അത്രമേൽ  പ്രണയിക്കുന്നു..

വരില്ലോരിക്കലുമെന്റെ 

ഓർമ്മകൾ നയിക്കും 

യൗവന കാലത്തിലേക്കില്ല 

തിരികെ നടക്കുവാൻ


അടരുന്ന പടരുന്ന നോവിന്റെ 

നനവുകൾ പൂക്കുന്ന മിഴികളിൽ 

ലവണ രസമാർന്ന പൂക്കളല്ല 

അതു പ്രണയ മുത്തുക്കളാണെന്ന് 

എന്തേ ആരുമറിയാതെ പോകുന്നു ഇടനെഞ്ചിൽ മിടിക്കുന്ന 

താളങ്ങളുടെ ചടുല സംഗീതം 

നീ കെട്ടില്ലല്ലോ നിനക്കായി 

വിരിയുന്ന ഹൃദയ പുഷ്പങ്ങൾ 

ചവുട്ടി മെതിക്കപ്പെട്ടുവല്ലോ 


ഓർമ്മ പുസ്ത താളുകളിൽ 

സുക്ഷിച്ചിരുന്ന പീലി തുണ്ടും

വളപ്പൊട്ടും ചിന്നി ചിതറിയല്ലോ

ഞാനും എന്റെ ഏകാന്തതയും മാത്രം 

തനിച്ചാക്കി പോയല്ലോ വസന്തമേ


കനവിൽ നിന്നും പിഴുതെറിയട്ടെ 

നാമ്പിട്ട പൂമരത്തിൻ തൈകളും 

ഉറക്കം കണ്പോളകളിൽ 

മൂടൽ മഞ്ഞു പെയ്യുന്നു 

മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും വിങ്ങുന്നു കഴിഞ്ഞു കൊഴിഞ്ഞ 

ദിനങ്ങളതേ ഇന്നും 

ജീവിക്കുന്നു ഉള്ളിൽ 

കവിതയായി വെളിയിലേക്ക് 

എത്തി നോക്കുന്നനേരം 


നിൻ ഹൃദയ പാദത്തിൽ 

എന്റെ അധര ചുംബനം 

ഈ കണ്ട ദിനങ്ങളുടെ 

വാലിട്ടുയെഴുതിയ കാവ്യത്തെ 

അത്രമേൽ  പ്രണയിക്കുന്നു പ്രിയതേ ..!!


ജീ ആർ കവിയൂർ 

20 .04 .2021 

Monday, April 19, 2021

ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -47

ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -47                

ശങ്കര ഭാഷ്യത്തെ കണ്ടിയൂർ മഹാദേവ ശാസ്ത്രിയുടെ ഭാഷാ ഭാഷ്യമായ ശ്രീ ലളിതാത്രിശതി മുൻനിർത്തി എന്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നും എഴുതാൻ ഉള്ള ശ്രമം ആണ് , തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ  സദയം പൊറുക്കുക , അമ്മേ ശരണം ദേവി ശരണം , എന്റെ കുടുംബ ദേവതയായ പലിപ്ര കാവിൽ വാഴും ശ്രീ ഭദ്രക്കു മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു .


ശ്രുതി ദളം - 47    

ശിവസ്യ ഹിതകാരിണ്യൈ

ശിവോജ്വലായൈ ശിവജ്യോതിസേ 

ശിവശങ്കരി ശിവമാന്യായൈ 

സദാശിവ കുടുംബമായ് ഉള്ളവളേ  ദേവി 

ഓം സദാശിവ കുടുംബിന്യൈ നമഃ   231 . 


സകലതിനും അധിഷ്‌മാനമായ 

രൂപത്തോടു കൂടിയവളേ ദേവി 

സർവ്വജ്ഞയായ ദേവി അമ്മേ 

ശരണാഗത പരിതായിണീയേ നമിക്കുന്നേൻ 

ഓം സകാലാധിഷ്ഠാന രൂപായൈ നമഃ 232 . 


സത്യമായ ജഡവും അസത്യവുമല്ലാതെ 

സച്ചിദാനന്ദമായ രൂപത്തോടു കൂടിയവളേ 

പ്രത്യക്ഷ ജ്ഞാനവിഷയായ 

ഭൂമി ,ജലം ,അഗ്നി ഇവയുടെ രൂപങ്ങളാൽ അറിയുന്നവളേ ദേവി തുണ 

ഓം സത്യരൂപായൈ നമഃ 233 . 


സമയായ് അഭിന്നയായ് 

സച്ചിദാനന്ദരൂ പൈക രസയായ് 

ഇരിക്കുന്ന മൂർത്തിയോട് കൂടിയവളേ 

സദാശിവ സമയായിരിക്കുന്നവളേ ശിവേ നമിക്കുന്നേൻ 

 ഓം സമാകൃതയേ നമഃ 234 .


സംസാരമനാദിയാകയാലും 

ഭൂത ഭവിഷ്യ ദ്വർത്തമാന കാലങ്ങളിലും 

സർവ്വ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രകാശപ്പെടുത്തുന്നവളേ 

പ്രപഞ്ചത്തിന് ശബ്ദ സ്വരൂപിണിയേ നമിക്കുന്നേൻ 

ഓം സര്‍വ്വപ്രപഞ്ച നിര്‍മ്മാത്ര്യൈ നമഃ 235 . 

ജീ ആർ കവിയൂർ 

19  .04  .2021

300 / 5  = 60 ശ്രുതി ദളം - 47 / 60
ആമേൻ ...

 ആമേൻ ... 


മനുകുലത്തിൻ ചൈതന്യസങ്കല്പമേ 

മനുഷ്യ പ്രജാപതിയെ ഏഴകൾക്കാശ്വാസമേ

മിശിഹായേ നിനക്ക്  മാനസപൂജയാലെന്നെ  

അപ്പവും വീഞ്ഞും മാംസവും നേദിക്കുന്നു പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും കാൺകെ 

കാൽവരിയിലെ കുരിശിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്തവനെ

മാനവർക്കായ് മഹിയിൽ വന്നു പിറന്നവനേ 

കർത്താവും ക്രിയയും കർമ്മവും നീയേ ദേവ 


സിരകളിൽ ഒഴുകും രക്ത പുഴയേ ഒരിക്കലും 

മത വിദ്വേഷങ്ങൾക്കായി പങ്കിലമാക്കാതെ 

ലോക ശാന്തിയും സമാധാനത്തിനും 

സുഖദുഃഖങ്ങളെയറിഞ്ഞു നിന്നെ അറിയാൻ 

 

മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവമായികരുതി 

മനുഷ്യനെ മാനുഷനായി കാണാൻ 

സാത്താനോട് അകലവും നിന്നോടുള്ള 

അടുപ്പത്താൽ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും

മോചനത്തിനായി പ്രാത്ഥിക്കുന്നിതാ ആമേൻ   


ജീ ആർ കവിയൂർ 

19 .04 .2021 / 03 :45 am 


ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -46

 ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -46               

ശങ്കര ഭാഷ്യത്തെ കണ്ടിയൂർ മഹാദേവ ശാസ്ത്രിയുടെ ഭാഷാ ഭാഷ്യമായ ശ്രീ ലളിതാത്രിശതി മുൻനിർത്തി എന്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നും എഴുതാൻ ഉള്ള ശ്രമം ആണ് , തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ  സദയം പൊറുക്കുക , അമ്മേ ശരണം ദേവി ശരണം , എന്റെ കുടുംബ ദേവതയായ പലിപ്ര കാവിൽ വാഴും ശ്രീ ഭദ്രക്കു മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു .


ശ്രുതി ദളം - 46   

കലകളോടു കൂടിയവളേ 

ഉപാസനയ്ക്കു കല്പിതങ്ങളാ൦ 

അവയവങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നോളെ 

അറുപത്തി നാളുകൾക്കും ദേവതേ അമ്മേ നമിക്കുന്നേൻ 

 ഓം സകലായൈ നമഃ 226 .


മൂന്നു കാലത്തും നശിക്കാത്തതായും 

മറ്റൊരു പ്രകാശത്താലും പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ 

കഴിയാത്തതായും പരമ പ്രേമാസ്പദമായും 

ഇരിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ രൂപത്തോടു കൂടിയവളേ അമ്മേ തുണ 

 ഓം സച്ചിദാനന്ദായൈ നമഃ 227 .


ഫലസ്വരൂപിണിയാകാൽ 

കർമ്മോ പാസനാദികൾ കൊണ്ടും 

മഹാവാക്യ ശ്രവണം കൊണ്ടുണ്ടാകന്ന 

ബ്രഹ്മ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സാധകനു സത്പാത കൊടുപ്പുവോളേ 

ഓം സാധ്യായൈ നമഃ 228 . 


ശ്രേഷ്ടമായ പുനരാവൃത്തിയില്ലാത്തതായ് 

സുഖമാത്ര രൂപമായ് ഇരിക്കുന്ന ഗതിയെ 

മുക്തി സ്വരൂപത്വം കൊണ്ട് ദാനം ചെയ്യുന്നവളേ 

പരമദേവതാ സ്വരൂപത്യങ്ങളാൽ  വിളങ്ങുവോളേ അമ്മേ കാത്തുകൊള്ളുക തായേ 

ഓം സദ്ഗതിദായിന്യൈ നമഃ 229 . 


ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രന്മാരായ് 

ജ്ഞാനവൈരാഗ്യ സമ്പന്നന്മാരായ് 

മോക്ഷമാർഗ്ഗ പവർത്തകന്മാരായ് ഉള്ളവർക്ക് 

സത്പാത കാട്ടിക്കൊടുത്തു മോക്ഷപ്രദായിനി അമ്മേ

ഓം സനകാദിമുനിധ്യേയായൈ നമഃ 230 . 


ജീ ആർ കവിയൂർ 

18   .04  .2021

300 / 5  = 60 ശ്രുതി ദളം - 46 / 60

 
 

ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -45

 ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -45              

ശങ്കര ഭാഷ്യത്തെ കണ്ടിയൂർ മഹാദേവ ശാസ്ത്രിയുടെ ഭാഷാ ഭാഷ്യമായ ശ്രീ ലളിതാത്രിശതി മുൻനിർത്തി എന്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നും എഴുതാൻ ഉള്ള ശ്രമം ആണ് , തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ  സദയം പൊറുക്കുക , അമ്മേ ശരണം ദേവി ശരണം , എന്റെ കുടുംബ ദേവതയായ പലിപ്ര കാവിൽ വാഴും ശ്രീ ഭദ്രക്കു മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു .


ശ്രുതി ദളം - 45   

സകാരയുക്തയായിരിക്കുന്നവളേ 

ശ്രീവിദ്യാൽ പേരോടു കൂടിയവളേ ഭഗവതി 

ശിവാത്മികായൈ ശിവമാന്യായൈ 

ശങ്കകളെ അകറ്റുവോളെ ശങ്കരി തുണ 

ഓം സകാരാഖ്യായൈ നമഃ  221 .  


ഏകമായ ഇരിക്കുന്ന രസസ്വരൂപിണി 

പ്രപഞ്ചത്തിങ്കൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവളേ 

ജീവേശ്വരന്മാരെ വേദാന്ത ശ്രവണം കൊണ്ട് 

അഹം ബ്രഹ്മാസ്‌മി എന്ന  തത്വത്തേ കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നവളേ അമ്മേ 

ഓം സമരസായൈ നമഃ 222 . 


ഇതിഹാസ പുരാണാദികളോടും കൂടിയവളേ 

സാംഗോപാംഗങ്ങളോടും കൂടിയവയായ് 

ഇരിക്കുന്ന ആഗമങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹീതയാം 

ശുദ്ധ ചൈതത്വ സ്വരൂപിണി മോക്ഷകാരിണി നമിക്കുന്നേൻ 

 ഓം സകലാഗമസംസ്തുതായൈ നമഃ 223 .


തത്വമസ്യാദി മഹാവാക്യങ്ങളുടെ 

താല്പര്യത്തിന് ഭൂമിയായ്‌ ഉള്ളവളേ 

മോക്ഷ ഹേതുകമായ ജ്ഞാനമുണ്ടാക്കുന്നവളും 

വേദാന്ത തല്പരേ ദേവി ഭഗവതി നീയേ തുണ 

 ഓം സര്‍വ്വവേദാന്ത താത്പര്യഭൂമ്യൈ നമഃ 224 .


പഞ്ചഭൂതാദികൾക്ക് അധിഷ്ഠാന ഭൂതയായ് 

സർവ്വദാ  ശ്രീദേവിതന്നെ സത്തയെ 

പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവളേ പ്രത്യക്ഷമായുള്ളവളേ 

സർവ്വവ്യാപിയാം അമ്മേ നീയേ തുണ 

ഓം സദസദാശ്രയായൈ നമഃ 225 .


ജീ ആർ കവിയൂർ 

18   .04  .2021

300 / 5  = 60 ശ്രുതി ദളം - 45 / 60Sunday, April 18, 2021

മനനം ചെയ്യണം

 


മനനം ചെയ്യണം 

മനുഷ്യനാവണം 

മനാസ്സിലാക്കിമുന്നോട്ട് പോകുകണം 

നീയീ കടം കൊണ്ടയീ 

ജീവിതം തന്നൊരീ 

മണ്ണിനെയറിയണം  


തൊണ്ടപൊട്ടി പാടിയതൊക്കെ 

മണ്ടനാക്കിയതാണെന്നറിഞ്ഞു 

കളകളൊക്കെ പറിച്ചു 

തോട്ടിലേറിയണം നിന്റെ 

ജന്മം തന്ന പേറ്റു വയറിന്റെ 

നോവറിഞ്ഞു അമ്മയേയറിയണം 


ബുദ്ധിക്കു നിരക്കാത്ത 

ലോകം വെറുത്തോരാ 

സിന്ധാന്തങ്ങൾ വലിച്ചെറിയണം 

ദാസനായിമാറി നീ അറിയണം 


ജനനി ജന്മഭൂവിനെ അറിഞ്ഞു നീ 

ജനിമൃതികൾക്കിടയിലെ 

നിമിഷങ്ങളെയറിഞ്ഞു നീ 

പാടി പാടി സനാതനാവണം 


പുകഴ്ത്തണം പുലർത്തണം 

ഋഷി മുനികൾ പാടിയകന്ന

മണ്ണാണെന്നോർക്കണം 

നെഞ്ചിൽ തട്ടി പാടണം 


പ്രണവനാദമറിഞ്ഞു  നീ 

ഭഗവൽ പതാകക്കു കീഴിൽ 

നിന്നു നെഞ്ചിനു കുറുകെ 

കൈവച്ചു പാടിയ പ്രാത്ഥന കേട്ട് 


ഉണരണം ഉണർത്തണം 

ആസേതു ഹിമാചലം 

വസിപ്പവരുടെ കണ്ഠത്തിൽ 

നിന്നുയരണം വന്ദേമാതരം 


ജീ ആർ കവിയൂർ 

17 .04 .2021 

ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -44

  ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -44              

ശങ്കര ഭാഷ്യത്തെ കണ്ടിയൂർ മഹാദേവ ശാസ്ത്രിയുടെ ഭാഷാ ഭാഷ്യമായ ശ്രീ ലളിതാത്രിശതി മുൻനിർത്തി എന്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നും എഴുതാൻ ഉള്ള ശ്രമം ആണ് , തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ  സദയം പൊറുക്കുക , അമ്മേ ശരണം ദേവി ശരണം , എന്റെ കുടുംബ ദേവതയായ പലിപ്ര കാവിൽ വാഴും ശ്രീ ഭദ്രക്കു മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു .


ശ്രുതി ദളം - 44    

ഹ്രീംകാരമാകുന്ന അങ്കണത്തിൽ 

ദീപികയായ് ദീപമായ് ഉള്ളവളേ 

അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തെ നശിപ്പിച്ചു 

സ്വസേവകന്മാരെ സർവോൽ കൃഷ്ടന്മാരാക്കുന്നവളേ ദേവി 

ഓം ഹ്രീംകാരാങ്ഗണ ദീപികായൈ നമഃ 216 .


ഹ്രീംകാരമാകുന്ന ഗുഹയിൽ 

പെൺ സിംഹമായ് ഉള്ളവളേ 

ശ്രീ ദേവി അമ്മേ നിൻ നാമജപത്താൽ 

സൽ ഗതി അരുളുന്നു നീ അമ്മേ 

ഓം ഹ്രീംകാരകന്ദരാ സിംഹ്യൈ നമഃ 217 .


ഹ്രീംകാരമാകുന്ന താമരപ്പൂവിൽ 

പെൺ വണ്ടായിരിപ്പവളെ ദേവി 

സർവ്വ മന്ത്രങ്ങളാൽ സംപൂജിതേ 

സർവ്വേശ്വരി മോക്ഷദായിനി 

ഓം ഹ്രീംകാരാംഭോജ ഭൃംഗികായൈ നമഃ 218 . 


ഹ്രീംകാരമാകുന്ന സുമനസ്സിൽ 

പുഷ്പ മദ്ധേ മധുരൂപമായ് 

ശ്രീ ദേവിയായ് സച്ചിദാനന്ദ പര ബ്രഹ്മരൂപമായ് 

തന്മന്ത്രോ പാസകർക്കു മോക്ഷകാരിണിയാം അമ്മേ നമിക്കുന്നേൻ 

ഓം ഹ്രീംകാരസുമനോമാധ്വ്യൈ നമഃ 219 .


ഹ്രീംകാരമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിൽ 

പൂങ്കുലയായ് ഇരിപ്പവളേ 

കല്പവൃക്ഷ തുല്യമായ ഹ്രീംകാരവും  

ആശ്രിതന്മാർക്കു ഇഷ്ട ഫലദായിനിയമ്മേ തുണ 

ഓം ഹ്രീംകാരതരുമഞ്ജര്യൈ നമഃ 220 . 

ജീ ആർ കവിയൂർ 

18   .04  .2021

300 / 5  = 60 ശ്രുതി ദളം - 44  / 60

 

  

ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -43

 ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -43             

ശങ്കര ഭാഷ്യത്തെ കണ്ടിയൂർ മഹാദേവ ശാസ്ത്രിയുടെ ഭാഷാ ഭാഷ്യമായ ശ്രീ ലളിതാത്രിശതി മുൻനിർത്തി എന്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നും എഴുതാൻ ഉള്ള ശ്രമം ആണ് , തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ  സദയം പൊറുക്കുക , അമ്മേ ശരണം ദേവി ശരണം , എന്റെ കുടുംബ ദേവതയായ പലിപ്ര കാവിൽ വാഴും ശ്രീ ഭദ്രക്കു മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു .


ശ്രുതി ദളം - 43   

സംസാര സാഗര മദ്ധേ നിലകൊള്ളുന്നവരേ 

ഉപാസനാദി കൊണ്ടു പരമാനന്ദത്തെ നൽകുവോളെ 

ഹംസസ്ത്രീയായ് ഉള്ളവളേ ഭഗവതി 

പരദേവതേ അമ്മേ നമിക്കുന്നേൻ 

ഓം ഹ്രീംകാരദീര്‍ഘികാഹംസ്യൈ നമഃ 211 . 


ഹ്രീംകാരമാകുന്ന ഉദ്യാനത്തിനു 

പെൺ മയിലായ് ഉള്ളവളേ ദേവി 

പരമ പ്രേമാസ്പദമായുള്ളവളേ അമ്മേ 

നിൻ നാമം നിത്യം നാവിലുദിക്കണേ കരുണാകാരി ശങ്കരി 

ഓം ഹ്രീംകാരോദ്യാനകേകിന്യൈ നമഃ 212 .


ഹ്രീംകാരമാകുന്ന ആരണ്യത്തിൽ 

മാൻപേടയായ് ഉള്ളവളേ ദേവി 

ബന്ധരൂപമായ് ഭയരഹിതായാം  ഭഗവതി 

നിൻ ഭജനത്താൽ ഭക്തനു മോക്ഷം നൽകുവോളെ അമ്മേ 

ഓം ഹ്രീംകാരാരണ്യ ഹരിണ്യൈ നമഃ 213 . 


ഹ്രീംകാരമാകുന്ന വല്ലരിയായ് വളർന്നു നിൽപ്പവളേ 

ശിവ നിത്യ മനോഹരായൈ ദേവി 

ശിവ വിലാസിനൈയേ  ശിവ സം മോഹനകര്യ  

പരദേവതാ സ്വരൂപമേ നമിക്കുന്നേൻ 

ഓം ഹ്രീംകാരാലവാലവല്ല്യൈ നമഃ 214 


മന്ദാധികാരികൾ ഹ്രീംകാരോപാസനയാൽ 

തന്മൂർത്തിയായ് ശ്രീപാർവ്വതിയേ 

ഹ്രീംകാരമാകുന്ന കൂട്ടിനുള്ളിലെ പെൺ കിളിയായ് 

കണ്ടു പൂജിക്കുമ്പോൾ മോക്ഷമാർഗ്ഗം കാട്ടുവോളെ ശ്രീദേവി തുണ 

ഓം ഹ്രീംകാരപഞ്ജരശുക്യൈ നമഃ 215 . 


ജീ ആർ കവിയൂർ 

18   .04  .2021

300 / 5  = 60 ശ്രുതി ദളം - 43  / 60


Saturday, April 17, 2021

ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -42

 ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -42              

ശങ്കര ഭാഷ്യത്തെ കണ്ടിയൂർ മഹാദേവ ശാസ്ത്രിയുടെ ഭാഷാ ഭാഷ്യമായ ശ്രീ ലളിതാത്രിശതി മുൻനിർത്തി എന്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നും എഴുതാൻ ഉള്ള ശ്രമം ആണ് , തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ  സദയം പൊറുക്കുക , അമ്മേ ശരണം ദേവി ശരണം , എന്റെ കുടുംബ ദേവതയായ പലിപ്ര കാവിൽ വാഴും ശ്രീ ഭദ്രക്കു മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു .


ശ്രുതി ദളം - 42   

ഹ്രീംകാരമാകുന്ന ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും 

ചന്ദ്രികയായ് മാറുന്ന പ്രകാശ ചൈതന്യമേ 

ചന്ദ്ര സ്വാരൂപ ഭൂതയാകും അമൃതവർഷിണി ദേവി 

അവിടുന്നു ഭക്തർക്കു മോക്ഷ ദായിനിയാകുന്നു അമ്മേ 

ഓം ഹ്രീംകാര ശശിചന്ദ്രികായൈ നമഃ 206 . 


ഹ്രീംകാരമാകുന്ന ഭാസ്കരന്റെ 

ലോകോ പകാരാർത്ഥം കാന്തിപ്രകാശം 

ചൊരിയുന്നവളേ അമ്മേ ഭഗവതി നിൻ 

ചൈതന്യത്താൽ സത് ചിത് ആനന്ദം നൽകുന്നു നീ അമ്മേ 

ഓം ഹ്രീംകാര ഭാസ്കരരുചയേ നമഃ 207 


ഹ്രീംകാരമാകുന്ന അംഭോദത്തിനു 

ചഞ്ചലയായുള്ള മേഘങ്ങളിൽ 

മിന്നൽക്കൊടിയായ് പ്രകാശപൂരിതമായവളേ 

മോക്ഷകാരിണിയാം ഭഗവതിയേ നമിക്കുന്നേൻ 

ഓം ഹ്രീംകാരാംഭോദചഞ്ചലായൈ നമഃ 208 


ഹ്രീംകാരമാകുന്ന കന്ദത്തിൽ നിന്നും 

അങ്കുരിക്കുന്നവളെ ശിവേ ശങ്കരി 

സ്വയം പ്രഭേ സപ്ത വർണ്ണെ ദേവി 

ശിവാനുഗ്ര സമ്പൂർണ്ണായൈ നമിക്കുന്നേൻ 

ഓം ഹ്രീംകാരകന്ദാംകുരികായൈ നമഃ 209 .


ഹ്രീംകാരം തന്നെ മായ്ക്കു ആശ്രമമായും 

മായാരഹിതമായ വസ്തുവിനെ അറിയിക്കുന്നവളേ 

ജ്ഞാന സ്വരൂപിണീയാം അമ്മേ ഭഗവതി 

വിജ്ഞാനം നല്കവോളെ  ശ്രീദേവിയമ്മേ 

ഓം ഹ്രീംകാരൈകപരായണായൈ നമഃ 210 .

ജീ ആർ കവിയൂർ 

17  .04  .2021

300 / 5  = 60 ശ്രുതി ദളം - 42 / 60


 ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -41

 ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -41             

ശങ്കര ഭാഷ്യത്തെ കണ്ടിയൂർ മഹാദേവ ശാസ്ത്രിയുടെ ഭാഷാ ഭാഷ്യമായ ശ്രീ ലളിതാത്രിശതി മുൻനിർത്തി എന്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നും എഴുതാൻ ഉള്ള ശ്രമം ആണ് , തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ  സദയം പൊറുക്കുക , അമ്മേ ശരണം ദേവി ശരണം , എന്റെ കുടുംബ ദേവതയായ പലിപ്ര കാവിൽ വാഴും ശ്രീ ഭദ്രക്കു മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു .


ശ്രുതി ദളം - 41  


ഹ്രീംകാര മന്ത്രദ്വിതീയ ഖണ്ഡത്തിന്റെ 

സമാപ്ത്യ വയവമാക കൊണ്ടും

ധ്വനിപ്പിക്കുന്നവളാകും  ഭഗവതി 

ഭയനാശിനി അമ്മേ നമിക്കുന്നേൻ  

ഓം ഹ്രീംകാരിണ്യൈ നമഃ 201 


വേദങ്ങൾക്കു കാരണമായുള്ളവളേ 

അർത്ഥമായയും ആദ്യമായും മുമ്പിലുണ്ടാവുന്നവളേ 

ശിവാനുഗ്രഹ സംപൂർണ്ണയായ അമ്മേ 

അവിടുത്തേ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമിക്കുന്നേൻ 

ഓം ഹ്രീംകാരാദ്യായൈ നമഃ  202 


വ്യവഹാര കാലത്തിൽ ആരുടെ മന്ത്രമായ് 

ഇരിക്കുന്നവളുന്ന ശ്രീ രാജ രാജേശ്വരി യേ 

 ഹ്രീംകാര ബീജം ജഗത്തിന് നിമിത്തമാകുന്ന 

ശിവസ്വരൂപിണിയേ തുണയേകുക നിത്യം അമ്മേ 

 ഓംഹ്രീംമദ്ധ്യായൈ നമഃ  203 


ഹ്രീംകാരത്താൽ സർവ്വ ശബ്ദജാല 

വാച്യാർത്ഥമായ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ 

ശ്രീവിദ്യാ മന്ത്രത്തിൻ്റ ശിരസ്സിലിരുന്നു കൊണ്ട് 

ഹ്രീംകാര ജാപകന്മാർക്കു സർവാനുഗ്രഹം  നൽകുവോളെ അമ്മേ 

ഓം ഹ്രീംശിഖാമണയേ നമഃ 204 


ഹ്രീംകാരമാകുന്ന കുണ്ഡത്തിനു 

വാച്യവാചക സംബന്ധം കൊണ്ട് 

പരബ്രഹ്മത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവളേ 

അഗ്നി ശിഖയായ് അഗ്നി ജ്വലയായ് ഉള്ളവളേ അമ്മേ തുണ 

ഓം ഹ്രീംകാരകുണ്ഡാഗ്നി ശിഖായൈ നമഃ 205 


ജീ ആർ കവിയൂർ 

17  .04  .2021

300 / 5  = 60 ശ്രുതി ദളം - 41  / 60Friday, April 16, 2021

ഓർമ്മകൾക്കു പിന്നാലെ

 ഓർമ്മകൾക്കു പിന്നാലെ ഇനിയെത്ര നാളിങ്ങനെ നിന്നെ 

വേഴാമ്പലായ് നോക്കിയിരിക്കും 

നീ ഒരു കുളിർ മേഘമായ് മാറും 

എന്നു പീലിവിടർത്തിയാടാനാവും 


കനവിൽ നിന്നും മറഞ്ഞല്ലോ 

കാണാതെ കഴിയുവാനാവും 

മനകണ്ണുകളാൽ കണ്ടില്ലതെന്തേ

മതിവരുന്നില്ലല്ലോ അറിയില്ല 


ഇനിഞാനെന്തു എഴുതി പാടും 

കൈകളും നാവും കുഴഞ്ഞല്ലോ 

മുഖം മറച്ചു നീ അകലുന്നു 

കാർമേഘ കുപ്പായത്തിനുള്ളിൽ 


ഒരു നിലാമഴയായി എന്ന് നീ 

പെയ്യ്തു ഒഴിയുമെന്നറിയില്ല 

പിന്നിട്ട ദിനങ്ങളുടെ വർണ്ണൾക്കായ്  

 ശലഭ ചിറകിലേറുന്നു പ്രിയതേ 


ജീ ആർ കവിയൂർ 

16 .04 .2021 


കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ

 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ


മാനസ പൂജയാൽ നമിക്കുന്നേൻ 

മാതാപിതാ സഹോദരരേ നിത്യം 

പലഭാത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു 

അവിടുന്നു ഞങ്ങളേ ഭഗവാനേ 


വിദ്യാഗോപാല മൂർത്തിയായും 

സന്താന ഗോപാല മൂർത്തിയായും 

ധന്വന്തര മൂർത്തിയായും 

സുദർശന മൂർത്തിയായുമനുഗ്രഹിക്കണേ 


മന്ത്രങ്ങളേ അക്ഷര സ്വരൂപമായി 

ആരാധിച്ചു നിത്യേന പൂജിക്കാൻ 

ഗുരുവായ് വന്നു നീ മന്ത്ര സിദ്ധി നൽകേണമേ 

സത് ചിത്  ആനന്ദാ ഗുരുപവനേശ്വരാ നമിക്കുന്നേൻ 


കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ തൃഷ്ണയകറ്റിയങ്  

കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ത്വൽ പാദങ്ങളിൽ 

കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ അഭയം നൽകണേ 

കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ മുകുന്ദ മധുസൂദന തുണ 


ജീ ആർ കവിയൂർ 

16 .04 .2021 


ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -40

ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -40            

ശങ്കര ഭാഷ്യത്തെ കണ്ടിയൂർ മഹാദേവ ശാസ്ത്രിയുടെ ഭാഷാ ഭാഷ്യമായ ശ്രീ ലളിതാത്രിശതി മുൻനിർത്തി എന്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നും എഴുതാൻ ഉള്ള ശ്രമം ആണ് , തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ  സദയം പൊറുക്കുക , അമ്മേ ശരണം ദേവി ശരണം , എന്റെ കുടുംബ ദേവതയായ പലിപ്ര കാവിൽ വാഴും ശ്രീ ഭദ്രക്കു മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു .


ശ്രുതി ദളം - 40 

ലം എന്നത് ഭൂമീ ബീജം കൊണ്ട് 

ജഗത്ത് എന്നർത്ഥം പടത്തിനു 

മറക്കുകയും മായിക്കുന്നവളായ 

അഞ്ജാനത്തോടു കൂടിയവയേ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് 

               വെളിച്ചം നല്കുന്നവളേ അമ്മേ 

ഓം ലമ്പടായൈ നമഃ 196 


നിരുപാധിക ചൈതന്യം ലകുലയായിരിക്കുന്ന

ഈശ്വരീ നിരുപാധിക ചൈതന്യമായ

പരദേവതേ സ്വാധിഷ്ഠാനത്തിലും 

മണിപൂരക  ചക്രാനിവാസിനി ഈശ്വരി വിഷ്ണുരുദ്രാത്മികയേ നമിക്കുന്നേൻ 

ഓം ലകുളേശ്വര്യൈ നമഃ 197 


 സർവ പ്രാണികൾക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന 

മാനാഭിമാനാത്മ കമായ അഹങ്കാരത്തോടും  

ഐശ്വര്യ സൗന്ദര്യത്തേ ലഭ്യമാകുന്നവളേ 

ശിവ ക്രീഡായൈ ശിവനിധയേ  നമിക്കുന്നേൻ 

ഓം ലബ്ധമാനായൈ നമഃ 198 


അത്യന്ത പ്രീതി വിഷയമായിരിക്കുന്ന   

ആനന്ദ സ്വസ്വരൂപത്തേ  ലഭിച്ചിരിക്കുന്നവളേ 

ശ്യംഗാര രസത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന 

മംഗലാഭരണ പുഷ്പാലങ്കാരങ്ങളോടു കൂടിയവളേ അമ്മേ  

 ഓം ലബ്ധരസായൈ നമഃ 199 


സ്വസ്വരൂപത കൊണ്ടും 

സിദ്ധങ്ങളായ്  ഇരിക്കുന്ന 

സമ്പത്തു കൊണ്ടും സച്ചിദാനന്ദനാദികളാൽ 

സർവോൽ കൃഷ്ടതയോടു കൂടിയവളേ അമ്മേ നമിക്കുന്നേൻ 

ഓം ലബ്ധ സമ്പത്സമുന്നത്യൈ നമഃ 200 

ജീ ആർ കവിയൂർ 

15 .04  .2021

300 / 5  = 60 ശ്രുതി ദളം - 40  / 60
Thursday, April 15, 2021

ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -39

 ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -39            ശങ്കര ഭാഷ്യത്തെ കണ്ടിയൂർ മഹാദേവ ശാസ്ത്രിയുടെ ഭാഷാ ഭാഷ്യമായ ശ്രീ ലളിതാത്രിശതി മുൻനിർത്തി എന്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നും എഴുതാൻ ഉള്ള ശ്രമം ആണ് , തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ  സദയം പൊറുക്കുക , അമ്മേ ശരണം ദേവി ശരണം , എന്റെ കുടുംബ ദേവതയായ പലിപ്ര കാവിൽ വാഴും ശ്രീ ഭദ്രക്കു മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു .


ശ്രുതി ദളം - 39 


 നിത്യത്വവും മോക്ഷരൂപത്വവും 

ധർമ്മാർത്ഥകാമ മോക്ഷങ്ങൾ 

ആവശ്യമില്ലാതെയാകുന്നവളേ  

ആത്മരൂപിണി മോക്ഷരൂപണിയമ്മേ 

ഓം ലഭ്യേതരായൈ നമഃ 191 


സാമാത്യ ഭക്തിയേയും  വിശേഷണ ഭക്തിയേയും 

സാക്ഷാൽക്കാരമാക്കി ഭക്തനു വഴികാട്ടുന്നവളേ 

ശിവായൈ ശിവയോഗീശ്വരീ  ദേവി 

ശിവ വിദ്യാതിനിപുണയാർന്നവളേ അമ്മേ നമിക്കുന്നേൻ 

ഓം ലബ്ധ ഭക്തി സുലഭായൈ നമഃ 192 


ശിവാജ്ഞാവശവർത്തിന്യയാം ദേവി 

ശിവ പഞ്ചാക്ഷര പ്രിയായ അമ്മേ നമിക്കുന്നേൻ 

ശേഷ രൂപിണി ശിവശങ്കരി 

കലപ്പ ആയുധമായുള്ളോളെ ഭഗവതി തുണ 

ഓം ലാംഗലായുധായൈ നമഃ 193 


ചാമരങ്ങളേ വഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 

കൈകളോടു കൂട്ടിയ ലക്ഷ്‌മി ശാശ്വതികളാലും 

അനാദികാലം ശുശ്രുഷാരൂപേണ 

വീശപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവളേ അമ്മേ നമിക്കുന്നേൻ 

ഓം ലഗ്നചാമര ഹസ്ത ശ്രീശാരദാ പരിവീജിതായൈ നമഃ 194 


ജീവ ചക്രം അതിൽ ഇരിക്കുന്ന 

ആനന്ദത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതും 

ചൈതന്യരൂപമായ് ധ്യാനിച്ചു 

ബഹിർയാഗ ക്രമേണ പൂജിക്കപ്പെടുന്നവളേ അമ്മേ 

ഓം ലജ്ജാപദ സമാരാധ്യായൈ നമഃ 195 


ജീ ആർ കവിയൂർ 

15 .04  .2021


300 / 5  = 60 ശ്രുതി ദളം - 39 / 60

ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -38

 ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -38           


ശങ്കര ഭാഷ്യത്തെ കണ്ടിയൂർ മഹാദേവ ശാസ്ത്രിയുടെ ഭാഷാ ഭാഷ്യമായ ശ്രീ ലളിതാത്രിശതി മുൻനിർത്തി എന്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നും എഴുതാൻ ഉള്ള ശ്രമം ആണ് , തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ  സദയം പൊറുക്കുക , അമ്മേ ശരണം ദേവി ശരണം , എന്റെ കുടുംബ ദേവതയായ പലിപ്ര കാവിൽ വാഴും ശ്രീ ഭദ്രക്കു മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു .

ശ്രുതി ദളം - 38  

ജീവ ഭ്രാന്തികൽപിതന്മാരാലും 

സഗുണ മൂർത്തികളാലും ഉപാസിക്കുന്ന 

സർവാധി പതത്വത്തേ ഉപേഷിക്കപ്പെട്ടവളും 

സർവ്വ നിയന്ത്രിത്വമുള്ളവളേ അമ്മേ തുണ 

ഓം ലംഘ്യേതരാജ്ഞായൈ നമഃ 186 


ലാവണ്യത്തോടു  കൂടിയവളും 

പരമാനന്ദ സ്വരൂപിണിയായവളും 

അത്യന്ത പ്രീതി നൽകുവോളെ ശ്രീദേവി 

ശിവാരാദ്ധ്യായൈ ശിവേഷ്ടായൈ  തുണ 

ഓം ലാവണ്യ ശാലിന്യൈ നമഃ 187 


ലഘുവായ ഉപായം കൊണ്ട് 

സിദ്ധിയെ സാധിപ്പിക്കുന്നവളേ 

മോക്ഷകാരിണി ജ്ഞാനം നൽകുവോളെ 

ശിവകോമളായവളേ ശിവോത്സവായൈ നമിക്കുന്നേൻ 

ഓം ലഘു സിദ്ധിദായൈ നമഃ 188 


ലാക്ഷാരസത്തോടെ തുല്യ വർണ്ണമായ 

കാന്തിയോടു കൂടിയവളേ ശിവേ 

ശിവദിവ്യാ ശിഖാമണയേ ദേവി 

ശിവ പൂണ്ണതയോടു കൂടിയവളേ അമ്മേ തുണ 

ഓം ലാക്ഷാരസ സവര്‍ണ്ണാഭായൈ നമഃ 189 


രാമഭക്തന്മാരാൽ ജ്യേഷ്ഠനായ രാമന്റെ 

ആചാരത്തെ അനുസരിച്ചു 

ലക്ഷ്മണ ശത്രുഘ്‌ന്മാരാലും പൂജിതേ 

ശിവഘനായൈ ശിവസ്ഥായൈ  നമിക്കുന്നേൻ 

ഓം ലക്ഷ്മണാഗ്രജ പൂജിതായൈ നമഃ 190 


ജീ ആർ കവിയൂർ 

15 .04  .2021


300 / 5  = 60 ശ്രുതി ദളം - 38  / 60

Wednesday, April 14, 2021

കണ്ണാ കണ്ണാ

കണ്ണാ കണ്ണാ 


കണ്ണാ എൻ കർണ്ണങ്ങളെന്നും 

വർണ്ണങ്ങൾ നിൻ കേൾക്കാൻ 

കൊതിയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു 

മണിവർണ്ണ മുരളികയിൽ തീർക്കും 


മധുരിമയാർന്ന ഗാനമേന്നെയും 

അമ്പാടി പൈക്കിടാവാക്കുന്നു 

നിൻ പീയുഷം നിറക്കും രസങ്ങൾ 

നുകരാൻ നിത്യം ഭാഗ്യം നൽകണേ 


സ്വർലോക സുഖം പകരുന്നു നിൻ നാദം 

സകലർക്കും സത് പാത കാട്ടിയവനേ  

സമസ്ത ജീവ ജാലങ്ങളേയും നിത്യം 

സർവദാ പരിപാലിക്കുന്നവനേ വിഷ്ണോ  

 

കാണി നേരമെങ്കിലുമെന്നെ

കർണ്ണികാരമാക്കണേ നിന്നെ 

കണികണ്ടുണരാനും നിന്നാമം   

പാടാനും മുരളികയാക്കണേ കണ്ണാ 


ഗമിക്കുന്നുയെന്നുയെൻ മാനസം 

നീ തീർക്കും ഗ മ പ ധ നി സയാൽ 

എല്ലാ മേളകർത്താ രാഗങ്ങളും നിൻ 

നാമ ശ്രവണളെന്നിൽ മുക്തി നൽകുന്നു കണ്ണാ 


ജീ ആർ കവിയൂർ 

14 .04 .2021 

  

ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -37

 ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -37          ശങ്കര ഭാഷ്യത്തെ കണ്ടിയൂർ മഹാദേവ ശാസ്ത്രിയുടെ ഭാഷാ ഭാഷ്യമായ ശ്രീ ലളിതാത്രിശതി മുൻനിർത്തി എന്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നും എഴുതാൻ ഉള്ള ശ്രമം ആണ് , തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ  സദയം പൊറുക്കുക , അമ്മേ ശരണം ദേവി ശരണം , എന്റെ കുടുംബ ദേവതയായ പലിപ്ര കാവിൽ വാഴും ശ്രീ ഭദ്രക്കു മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു .

ശ്രുതി ദളം - 37  

ലകാരയുക്തമായിരിക്കുന്ന 

മൂലമതം ആഖ്യയായ് 

ഇന്ദ്രബീജത്തിന്റെ അർത്ഥമായുള്ളവളേ 

ശ്രീദേവി അമ്മേ നമിക്കുന്നേൻ 

ഓം ലകാരാഖ്യായൈ നമഃ 181 


പരമപതിവ്രതകളായ 

അരുന്ധത്യാദി സ്ത്രീകളാൽ 

സ്ഥിരമാംഗല്യത്തിന്നായ് സ്വേഷ്ട ദേവതാരൂപണേ പൂജിതേ 

ശബരീ , വനദുർഗ്ഗായേ നമിക്കുന്നേൻ 

ഓം ലതാപൂജ്യായൈ നമഃ 182 


ജഗത്തിന്റെ സൃഷ്‌ടിസ്ഥിതി 

പ്രളയങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരിയായ് 

ആദ്യമായ് ലയശബ്‍ദമായ 

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അനാദിത്വത്തേയാർന്നവളെ അമ്മേ 

ഓം ലയസ്ഥിത്യുദ്ഭവേശ്വര്യൈ നമഃ 183 


സർവസമാനത്വം കൊണ്ട് 

അവരവരുടെ കർമ്മനുസരിച്ചു 

ഫലം കൊടുക്കുന്നോളേ ലാസ്യത്തിന്റെ 

ദേവതാദികളാലും  വാരാംഗനകളാലും പൂജിതേ അമ്മേ 

ഓം ലാസ്യ ദര്‍ശന സന്തുഷ്ടായൈ നമഃ 184 


പ്രാപിക്കപ്പെടാത്തതിനെ പ്രാപിക്കുന്നലാഭം 

യത്‌നം ചെയ്തിട്ടു ലഭിക്കാത്തത് 

നിത്യ തൃപ്തയാൽ നേടുന്നവളേ 

ശിവപ്രയായവളേ അമ്മേ തുണ 

ഓം ലാഭാലാഭ വിവര്‍ജ്ജിതായൈ നമഃ 185 

ജീ ആർ കവിയൂർ 

14   .04  .2021

300 / 5  = 60 ശ്രുതി ദളം - 37 / 60

ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -36

 ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -36         ശങ്കര ഭാഷ്യത്തെ കണ്ടിയൂർ മഹാദേവ ശാസ്ത്രിയുടെ ഭാഷാ ഭാഷ്യമായ ശ്രീ ലളിതാത്രിശതി മുൻനിർത്തി എന്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നും എഴുതാൻ ഉള്ള ശ്രമം ആണ് , തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ  സദയം പൊറുക്കുക , അമ്മേ ശരണം ദേവി ശരണം , എന്റെ കുടുംബ ദേവതയായ പലിപ്ര കാവിൽ വാഴും ശ്രീ ഭദ്രക്കു മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു .

ശ്രുതി ദളം - 36 

ഹരിയുടെ സോദരി വിഷ്ണുമായേ 

വിശാലാക്ഷിയാം ദേവീ നിത്യം 

വിമലചലം കീർത്തിപ്പവളേ 

വജ്ര രൂപിണി വിശ്വപൂജിതേ അമ്മേ 

ഓം ഹരിസോദര്യൈ നമഃ 176 


ഗന്ധർവ്വന്മാരിൽ വച്ച് മുഖ്യന്മാരായിരിക്കും 

ഹാഹാഹൂഹു മുതലായവരാൽ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവളേ 

ഗണികളിൽ ഗുണങ്ങളേറേയുള്ളവളേ 

ഗണപതിക്ക്‌ മാതാവായുള്ളവളേ അമ്മേ തുണ 

ഓം ഹാഹാഹൂഹൂ മുഖ സ്തുത്യായൈ നമഃ 177 


ജനിക്കുകയും വളരുകയും ക്ഷയിക്കുകയും 

നശിക്കുകയും ചെയുന്ന ശരീര ധർമ്മങ്ങളേ 

കർമ്മം നിമിത്തങ്ങളില്ലാത്തവളുമായ 

നിർവ്വികാര രൂപിണിയേ നമിക്കുന്നേൻ 

ഓം ഹാനി വൃദ്ധി വിവര്‍ജ്ജിതായൈ നമഃ 178 


നവനീതം പോലെ മൃദുവായ് 

പരിണാമ ദ്രവമായ് ഇരിക്കുന്നവളേ 

യോഗി ഹൃദയ കൃപാ രസത്തിന്റെ രൂപമായ് 

പരിണമിച്ചവളെ പുണ്യവതി നമിക്കുന്നേൻ 

ഓം ഹയ്യംഗവീന ഹൃദയായൈ നമഃ 179 


ഹരിഗോപങ്ങളാലും ഇന്ദഗോപങ്ങളാലും 

വർഷകാലത്ത് തിരുവാതിര മകം 

എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ അരുണമായ് 

ചുവന്ന വസ്ത്രങ്ങളോടു കൂടിയവളേ അമ്മേ നമിക്കുന്നേൻ 

ഓം ഹരിഗോപാരുണാംശുകായൈ നമഃ 180 


ജീ ആർ കവിയൂർ 

12   .04  .2021

300 / 5  = 60 ശ്രുതി ദളം - 36 / 60

Tuesday, April 13, 2021

ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -35

 ദേവീസ്തുതി ദളങ്ങൾ -35        ശങ്കര ഭാഷ്യത്തെ കണ്ടിയൂർ മഹാദേവ ശാസ്ത്രിയുടെ ഭാഷാ ഭാഷ്യമായ ശ്രീ ലളിതാത്രിശതി മുൻനിർത്തി എന്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നും എഴുതാൻ ഉള്ള ശ്രമം ആണ് , തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ  സദയം പൊറുക്കുക , അമ്മേ ശരണം ദേവി ശരണം , എന്റെ കുടുംബ ദേവതയായ പലിപ്ര കാവിൽ വാഴും ശ്രീ ഭദ്രക്കു മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു .ശ്രുതി ദളം - 35 

ബ്രഹ്മസ്വരൂപിണി സുന്ദരി സുഷുമേ 

ഹൃദയ വാസിനി ഹണ്ഡിനി ദേവി 

അജ്ഞാന വൃത്തികളെ അകറ്റി നിർത്തി 

സച്ചിദാനന്ദ രൂപിണി അമ്മേ തുണ 

ഓം ഹാര്‍ദ്ദ സന്തമസാപഹായൈ നമഃ 171 


ചിത്ര ദണ്ഡങ്ങളേ കൊണ്ടും 

കുമാരികളാൽ ഏക താളലയത്തോടു കൂടിയവളേ 

കോലാട്ടങ്ങളാൽ സംപൂജിതേ ദേവി 

പ്രീതിമതി എന്നർത്ഥം വാങ്ങുന്ന രൂപത്തോടു കൂടിയവളേ  ദേവി 

ഓം ഹല്ലീസലാസ്യ സന്തുഷ്ടായൈ നമഃ 172 


പരമഹംസന്മാരാൽ നിത്യം 

ഉപാസിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യത യുള്ള 

മന്ത്രങ്ങളിൽ ശേഷമാർന്ന പ്രണവ സ്വരൂപിണിയേ ദേവി 

ഹകാരസകാരങ്ങളുടെ അർത്ഥ രൂപിണി അമ്മേ 

ഓം ഹംസമന്ത്രാര്‍ത്ഥ രൂപിണ്യൈ നമഃ 173 


അനിഷ്ട സാധനയെ സംബന്ധിച്ചത് 

സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹമില്ലാത്ത 

ബഹ്മത്തിൻ അന്തഃ കരണാദി 

ധർമ്മങ്ങളില്ലാത്ത വളേ അമ്മേ 

ഓം ഹാനോപാദാന നിര്‍മ്മുക്തായൈ നമഃ 174 


ഹർഷിപ്പിക്കുന്നവളേ ഹൈമതി 

സന്തോഷത്താൽ സകലർക്കും നിത്യം 

സംപൂജ്യയായവളേ ശ്രീ ദേവി 

സകലകലാ വല്ലഭേ ശിവേ നീയേ തുണ 

ഓം ഹര്‍ഷിണ്യൈ നമഃ 175 


ജീ ആർ കവിയൂർ 


11  .04  .2021


300 / 5  = 60 ശ്രുതി ദളം - 35   / 60